Fysikums styrelse (FS) utser ordförande efter förslag av prefekt samt beslutar om kommitténs uppdrag och sammansättning. FS fastställer kommitténs medlemmar vart tredje år, i samband med ny mandatperiod för styrelsen. Eventuella ändringar under mandatperiodens gång fastställs av prefekt.

Representanter för forskningsavdelningarna utses efter nominering inom respektive avdelning. Studentrepresentanter utses av studentrådet.

Förändringar av ledamöter meddelas till prefekt och ordförande med kopia till administrativ samordnare.

Vid behandling av frågor som berör grundutbildningen äger samtliga vid institutionen verksamma studierektorer rätt att delta i överläggningarna.

Uppdrag

Ansvarsområdet för Kommittén för utbildning på forskarnivå omfattar vid institutionen förekommande utbildning till licentiat- och doktorsexamen. Kommittén ska i sitt arbete ta hänsyn till forskningens, grundutbildningens och andra vid institutionen förekommande verksamheters behov.

  • Säkerställa att individuella studieplaner upprättas och uppdateras och att varje doktorand har en mentor.
  • Säkerställa att de forskarstuderandes framsteg följs upp årligen.
  • Att till FS komma in med förslag till allmänna studieplaner inom utbildningen på forskarnivå.
  • Föreslå kursplaner för obligatoriska kurser på forskarnivå.
  • Besluta om kursplaner för icke-obligatoriska kurser på forskarnivå.
  • Behandla frågor rörande kurser inom utbildningen på forskarnivå.
  • Ge förslag till anslagsäskanden avseende utbildningen på forskarnivå.
  • Bereda frågan om fördelning av doktorandplatser och tillsättningar av doktorandanställningar i enlighet med gällande förordning och av FS föreskrivna riktlinjer.

Sammansättning

1 ordförande, sammankallande
1 studierektor för utbildning på forskarnivå
7 en representant för varje forskningsavdelning
3 studentrepresentanter, forskarnivå

___________________________________________________________

12 ledamöter

Suppleanter utses för forskningsavdelningar och studenter.

(FS 2021-03-25)