(FS-beslut 2017-11-09)

Kollegiets ordförande och vice ordförande väljs av kollegiet i samband med val av ledamöter till Fysikums styrelse. Prefekten ansvarar för att lärarkollegiet sammanträder minst en gång per termin.

Kollegiet har följande funktioner:

  • Val av lärarrepresentanter till styrelsen.
  • Policyfrågor i forsknings och utbildningsfrågor. Ex. nya kurser och utlysning av lektorat.
  • Forum för information från lärarnas styrelserepresentanter.

Ordförande: Richard Thomas
Vice ordförande: Andreas Rydh