Programrådets syfte är att arbeta kvalitetssäkrande med sjukhusfysikerutbildningen samt masterprogrammet i medicinsk strålningsfysik. Förslag på ändringar och utvecklingsarbete som berör kurser gemensamma med andra program ska diskuteras och förankras med Grundutbildningskommittén på Fysikum och andra berörda institutioner, såsom matematiska institutionen samt institutionerna för astronomi och meteorologi.

Fysikums styrelse fastställer programrådets representanter för en treårig mandatperiod.

(FS-beslut 2019-04-25)

UPPDRAG

Programrådet ska träffas minst en gång per termin, eller vid behov. Alla medlemmar i programrådet behöver inte närvara vid varje möte. Programrådet har i uppdrag:

att sammanställa programrapport för utbildningen till Fysikums styrelse vart tredje läsår.

att följa upp och säkerställa att de förslag eller krav på åtgärder som ges av områdesnämnden, Fysikums styrelse eller Grundutbildningskommittén utreds och utförs på lämpligt sätt.

att de år då inte programrapport skrivs, sammanställa en årlig kortfattad rapport till Grundutbildningskommittén. I denna ska t.ex. beskrivas hur arbetet i programrådet genomförts, hur samarbetet inom rådet har fungerat samt genomförda och föreslagna åtgärder för att stärka utbildningens kvalitet.

att utveckla och granska utbildningsplaner samt diskutera utkast till kursplaner vilka därefter bereds i enlighet med gällande handläggningsordningar. Programrådets synpunkter ska föras fram till Grundutbildningskommittén och Fysikums styrelse.

att diskutera och analysera utvecklingen inom programmet med utgångspunkt i t.ex. kursvärderingar och programvärdering samt arbeta med att säkra och utveckla kvalitén i utbildningen.

att identifiera utvecklingsbehov och initiera utvecklingsprocesser i samråd med Fysikums Grundutbildningskommitté och övriga berörda institutioner.

att vara uppdaterad avseende söktryck, studentrekrytering, genomströmning och arbetsmarknadens behov och föreslå dimensionering av programmet.

SAMMANSÄTTNING

1 ordförande och sammankallande: studierektor för grundutbildningen vid Fysikum

1 programansvarig för sjukhusfysikerprogrammet och masterprogrammet i medicinsk strålningsfysik

2 utbildningsrepresentanter från avdelningen medicinsk strålningsfysik vid Fysikum, föreslås av Grundutbildningskommittén

2 utbildningsrepresentanter för de kliniska kurserna inom utbildningen, föreslås av sjukhuset

1 utbildningsrepresentant för sjukhusfysikerutbildningens första två år, föreslås av Grundutbildningskommittén

1 studentrepresentant från sjukhusfysikerprogrammet, föreslås av Fysikums ämnesråd

1 representant från Svenska sjukhusfysikerförbundet, föreslås av programansvarig för sjukhusfysikerprogrammet.
__________________________________
9 medlemmar