Resultatet av medarbetarundersökningen för Fysikum presenterades vid ett informationsmöte den 24 januari. Det går att läsa resultatrapporten för hela institutionen här: Resultatrapport medarbetarundersökning 2018 Fysikum (1478 Kb) .

Samtliga workshops har genomförts och återkoppling gavs då på avdelningsnivå. I samband med dessa påbörjades även ett arbete med frågor relaterade till arbetsklimatet. Nu kommer avdelningarna att arbeta vidare med sina handlingsplaner.

Ett arbete med att gå igenom övriga synpunkter pågår i arbetsmiljökommittén och i institutionens ledning. Det kommer också att bjudas in till ett seminarium senare i vår med temat hur Stockholms universitet arbetar när det gäller trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande handlingar och vad man som medarbetare kan göra om man upplever sig utsatt för detta.