(Information in English below)

Undersökningen innehåller ungefär 25 frågor, tar cirka tio minuter att genomföra och berör områdena arbetsklimat, visioner och mål, ledarskap och organisation. Enkäten finns både på svenska och engelska.

Medarbetarundersökningen kommer genomföras genom ett webbaserat verktyg den 15-26 oktober. Du kommer få ett mail med en länk till enkäten.

Företaget Quicksearch har anlitats för att genomföra medarbetarundersökningen. Quicksearch garanterar anonymitet och sekretess gällande hanteringen av enkätinsamlingen, resultat samt återkoppling. För att kunna garantera anonymitet kommer resultat endast visas för grupper som har fem svar eller fler. Vid åtta svar eller fler kommer även andelen svar (spridningen) redovisas på varje svarsalternativ. Frågorna kring diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling kommer endast redovisas på institutionsnivå.

Resultatåterkoppling till samtliga medarbetare kommer att göras av Quicksearch, och du kommer att få mer information om detta. I samband med resultatåterkopplingen kommer du och dina kollegor även att arbeta med att ta fram handlingsplaner kopplat till enkätresultatet.

Har du några frågor eller funderingar kring medarbetarundersökningen så är du välkommen att kontakta administrativ chef Louise Beskow eller ställföreträdande prefekt Per-Erik Tegnér.


Bakgrund och syfte

I samband med att Arbetsmiljöverkets regler kring organisatorisk och social arbetsmiljö trädde i kraft (den 31 mars 2016), beslutade rektor att samtliga institutioner/motsvarande samt förvaltningsavdelningar regelbundet ska genomföra medarbetarundersökningar för att följa upp den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (SU FV-2.12.1-0437-16).

Med bakgrund i detta har Personalavdelningen, i samverkan med Rådet för arbetsmiljö och lika villkor samt huvudskyddsombuden, upphandlat ett verktyg för uppföljning med syfte att mäta den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Detta verktyg (enkäten) kommer att användas i hela organisationen.
 

IN ENGLISH:

Employee survey

It is time for Fysikum to participate in Stockholm University´s employee survey. We hope that you take the opportunity to influence your work environment!

The survey contains about 25 questions and takes approximately ten minutes to complete. It will cover areas regarding work environment, leadership, organization, visions and goals. The survey is in both Swedish and English.

The employee survey will be carried out through a web based tool during October 15 to October 26. You will receive an email with a link to the survey.

The company Quicksearch has been enlisted to conduct the employee survey. They guarantee anonymity and confidentiality when it comes to handling results and feed-back. To be able to guarantee anonymity results will only be shown for groups with five answers or more.  Questions regarding discrimination, harassment and victimization will only be presented on a department level.

Feedback on the results of the employee survey will be communicated to all employees by Quicksearch and a workshop will be implemented. You will receive more information about that.

If you have any questions regarding the employee survey please contact Head of Administration Louise Beskow or Deputy Head of department Per-Erik Tegnér.


Background and purpose

In connection with The Swedish Work Environment Authority’s rules regarding the organizational and social work environment, our Vice-Chancellor has decided that all departments/equivalent and the administration shall conduct employee surveys on a regular basis to follow up the organizational and social  work environment (SU FV-2.12.1-0437-16).