Information finns också på SU:s hemsida:
http://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/s%C3%A4kerhet-krishantering/s%C3%A4kerhet

Krisgrupp

Jan Conrad (prefekt) tel. 08-5537 8769
Per-Erik Tegnér (stf prefekt) tel. 08-5537 8682
Åsa Larson (studierektor) tel. 08-5537 8654
Fredrik Hellberg (biträdande studierektor, övningslaboratorieansvarig) tel. 08-5537 8133
Arbetsmiljöombud (Mikael Blom tel. 08-5537 8324)

Säkerhetsombud/ansvarig

För anmälan om säkerhetsbrister, synpunkter om hur kriser skall hanteras m.m. kontakta Per-Erik Tegnér (stf.prefekt, ankn 8682, tegner@fysik.su.se) som fungerar som säkerhetsombud/motsvarande vid Fysikum.

Information om larmnummer, väktarnummer och AlbaNova support och felanmälan.


Vid fara, allvarlig olycka och pågående brottslig gärning, ring SOS Alarm: nummer 112.

Alternativt ring:
KTH:s larmnummer för särskild händelse och kris (drivs av KTH)
Larmnumret: 08-790 7700 är tillgängligt alla dagar dygnet runt.
Larmnumret gäller för anmälan av särskilda händelser som t ex allvarliga olyckor, hot och brand. 
Mer information:
https://intra.kth.se/campus/sakerhet/kris/kth-s-larmnummer-08-790-7700-for-sarskild-handelse-och-kris-1.944437

Väktarstöd (drivs av KTH)
Väktarstödnumret: 08-790 9900 är tillgängligt alla dagar dygnet runt.
Väktarstödnumret gäller för anmälan av t ex stöld, inbrott, otrygghetsfaktorer och om följeslagning av väktare.
Mer information:
https://intra.kth.se/campus/sakerhet/vaktarstod/vaktarstod-1.910104

AlbaNova byggnad: support och felanmälan
Om det uppstår problem som rör byggnaden gällande ventilation, vatten, el, hissar, dörrar mm, vänligen kontakta:
Dagtid: help@albanova.se eller 08-790 9833.
Vid akuta ärenden utanför kontorstid: 020-521018
Mer information:
https://www.albanova.se/staff-information-2/facility-faults/

 

Information about emergency number, security guard number and AlbaNova support and reporting errors.

In case of danger, serious accident and ongoing criminal act, call SOS Alarm: number 112.

Alternatively, call:
Emergency number for special incidents and crisis (operated by KTH)
The emergency number: 08-790 7700 is available every day, around the clock.
The emergency number is used for special incidents, such as serious accidents, threats and fire.
More information:
https://intra.kth.se/en/campus/sakerhet/kris/kth-s-larmnummer-08-790-7700-for-sarskild-handelse-och-kris-1.944437

Security guarding (operated by KTH)
The security guard number: 08-790 9900 is available every day, around the clock.
The security guard number is used for reporting theft, burglary, insecurity factors and for request for follow-up with guards etc. 
More information:
https://intra.kth.se/en/campus/sakerhet/vaktarstod/vaktarstod-1.910104

AlbaNova building: support and reporting errors
For building related problems regarding ventilation, water, electricity, elevators, doors etc, please contact:
Day time: help@albanova.se or 08-790 9833.
Urgent matters outside office hours: 020-521018.
More information:
https://www.albanova.se/staff-information-2/facility-faults/
 

Olyckor och akut sjukdom

Allvarliga personolyckor samt akuta sjukdomar kan dessvärre alltid inträffa. Om akut olycka/sjukdom inträffar:

  • Larma ambulans, polis eller brandkår (SOS-larmcentral 112)
  • Ge första hjälpen
  • Utse någon som följer med till sjukhus
  • Informera prefekt / stf. prefekt
  • Anhöriga kontaktas i enlighet med anhörigförteckning
  • Kontakt med företagshälsovården/studenthälsovården)
  • Prefekt informerar berörda på arbetsplatsen
  • Vid kontakt med massmedia tänk på att anhöriga kanske inte blivit underrättade

För att öka beredskapen på arbetsplatsen uppmuntras all personal att delta i universitetets
utbildningar inom Första hjälpen och Hjärt-, lungräddning. Se vidare:
http://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/s%C3%A4kerhet-krishantering/s%C3%A4kerhet/arbetsmilj%C3%B6-s%C3%A4kerhet/utbildningar-i-arbetsmilj%C3%B6-och-s%C3%A4kerhet-1.3630

Anslag med uppgift om utbildad personal inom respektive område skall sitta väl synligt inom
våra respektive avdelningar/enheter. Dessa anslag skall uppdateras årligen.

Anmälan/rapportering av tillbud/personskador

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att anmäla arbetsskador och tillbud. Alla händelser som
medför personskada ska anmälas som arbetsskada. Varje händelse som kunde ha orsakat
personskada ska anmälas som tillbud. Arbetsgivare är skyldig att omedelbart anmäla varje arbetsskada till Försäkringskassan och allvarliga olyckshändelser/tillbud till Arbetsmiljöverket.

https://anmalarbetsskada.se/

Arbetstagaren är skyldig att anmäla såväl arbetsskada som tillbud. Anmälan görs via SAMIR-systemet. Logga in med ditt SU-konto. Svar på din anmälan får du via e-post.

https://arendehantering.su.se/AutoGen.aspx?page=159
 

Dödsfall personal

Prefekt informeras
Prefekt ger information till personalen
Vid behov informeras studenter (ansvarig studierektor)
Blommor med hälsning skickas till närmast anhörig
Blommor skickas till begravningen

Akut dödsfall personal

Ambulans / Polis tillkallas (SOS-larmcentral 112)
Prefekt informeras
Krisgruppen sammankallas för vidare hantering
Anhöriga informeras
Ev. kontakt med Säkerhetsenheten

Akut dödsfall student

Ambulans/Polis tillkallas (SOS-larmcentral 112)
Prefekt informeras
Lärare underrättas
Kursdeltagarna i gruppen informeras av läraren/studierektor/prefekt
Vid behov sammankallas krisgruppen

Hot, våld och trakasserier

Våld eller hot om våld är ovanligt vid Fysikum liksom också trakasserier i form av hot via
brev, mejl eller telefon.
I de fall detta förekommer skall den drabbade anmäla händelsen till ansvariga på Fysikum för
vidare hantering. Incidenterna skall också dokumenteras genom den särskilda blanketten
”Rapport om våld, hot om våld och hot” samt genom denna alltid vidarerapporteras till
säkerhetsenheten.
Andra personliga hotbilder meddelas prefekt som tillsammans med den drabbade (ev. med
hjälp av säkerhetsenheten/polis) avgör om personligt skydd behövs i någon form.
All form av våld, hot om våld och trakasserier skall tas på största allvar. Personal som utsatts
för hot, våld och trakasserier rapporterar detta till sin närmsta chef eller någon i krisgruppen
(prefekt skall i samtliga fall informeras) som tar ärendet vidare.
Studenter som utsatts kontaktar studierektor.

Bombhot

Bombhot har inte förekommit på Fysikum. I det fall det skulle inträffa:
Polis kontaktas (SOS-larmcentral 112)
Prefekt informeras omedelbart
Utrymning av lokalerna organiseras

Brand

Fysikums brandorganisation beskriver informations- och ansvarsfördelningen gällande brand
och utrymning (se Arbetsmiljö).

Fysikum uppmuntrar all personal att delta i de brandutbildningar som ges vid universitetet:
www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/s%C3%A4kerhet-krishantering/s%C3%A4kerhet/arbetsmilj%C3%B6-s%C3%A4kerhet/utbildningar-i-arbetsmilj%C3%B6-och-s%C3%A4kerhet-1.3630

Fysikum har utrymningsansvariga och brandskyddskontrollanter inom våra respektive
avdelningar och enheter (se Arbetsmiljö ).

Vid brandlarm- och utrymningsövningar skall alla anställda delta. Liksom vid eventuell
följande brandinformation.

Stöld

Tjänsterummen skall hållas låsta då ingen befinner sig i rummet. I händelse av stöld meddelas administrationen som hjälper till med vidarerapportering till säkerhetsenheten och polisanmälan.
Stöld av inventarier och datorer anmäls till säkerhetsenheten samt polisanmäls.
Inventarieförteckning skall vara upprättad som underlag för dessa anmälningar.

Ensamarbete

Ensamarbete är förbjudet och då inte enbart i laborationslokaler. Dock får tillsyn av
experiment göras samt vissa typer av instrumentkörningar. Se till att någon annan känner till
vem som utför arbetet, var arbetet sker och under vilken tid ensamarbetet i så fall sker.
Detsamma gäller den som arbetar ensam i en korridor utför kontorsarbete på udda tider.

Förebyggande

Årlig information ges genom säkerhetsenheten gällande brand- och säkerhetsfrågor.
Brandutbildning erbjuds till samtliga.
Vid önskemål finns möjlighet att delta i säkerhetsenhetens konflikthanteringskurs.