Information om kursforum till Fysikums lärare

Under alla kurser där Fysikum har huvudansvaret för undervisningen ska möjligheten att inrätta ett kursforum erbjudas. Ett kursforum är en muntlig form av kursutvärdering under kursens gång och ska involvera så väl lärare som studenter. Kursforum är en komplettering till den obligatoriska skriftliga utvärderingen som görs av studenterna efter varje kurs. Det är alltså önskvärt att kursforum erbjuds för alla kurser, inkluderande kurser för fysikstudenter, lärarstudenter, studenter på förberedande kurs i fysik, orienterings- och kvällskurser etc. Den skriftliga kursutvärderingen är alltid obligatorisk och kursansvarig ska lämna en sammanställning till studierektor och till studentexpeditionen. Studentexpeditionen ansvarar för att alla skriftliga kursutvärderingar sparas och finns tillgängliga för studenterna. Formerna för kursforum beskrivs i detalj nedan (beslutet att införa kursforum togs av Fysikums styrelse 2004-12-16):

Ett kursforum består av

 • Minst en lärare (men gärna flera) från kursen, lämpligen kursansvarig lärare som också fungerar som sammankallande.
 • Cirka 2-5 studenter från kursen, beroende på kursstorlek och intresse.

Kursforum ska hålla minst ett ordinarie möte under kursens gång, samt mötas vid behov, lämpligen i anslutning till undervisningstillfällen. Efter kursens avslutning och genomförd kursutvärdering hålls om möjligt ett avslutande möte.

Kursforum - Fysikums och studenternas ansvarsområden

Studierektor

 • Ansvarar för information till berörda lärare på kurserna

Kursansvarig lärare

 • Informerar studenterna om möjlighet att bilda kursforum (som komplement till den skriftliga kursutvärderingen).
 • Skickar runt en anmälningslista där studenter kan anmäla sig till kursforum under en lektion i början av kursen. Läraren ansvarar sedan för denna lista.
 • är sammankallande för kursforums möten (minst ett möte under 15 min).
 • På lektion efter det att kursforum har bildats skrivs namn på studentrepresentanter upp på tavlan.

Kursforum - Studentrepresentanterna

 • Representerar studenterna på kursen rörande undervisningen samt examination
 • Assisterar kursansvarig lärare i utformningen av kursutvärderingen.
 • Diskuterar skriftliga utvärderingar med lärare.
 • Tar hjälp av Fysikums ämnesråd (FÄR) om så krävs och hjälper andra studenter att komma i kontakt med FÄR
 • Har rätt att framföra anonyma synpunkter från kursens studenter

Fysikums ämnesråd:

 • Lägger upp kursforumdokument på webben för lärare och studenter.
 • Delar ut informationsblad till nya studenter vid Fysikum.
 • Stödjer studentrepresentanter och kursforum.

Mats Larsson, studierektor