Tekniska avdelningen utgör tillsammans med den mekaniska verkstaden en teknisk basresurs för Fysikums olika forskningsprojekt, undervisning och annan verksamhet vid institutionen. Avdelning består av ungefär 15 personer inom olika kompetensområden. Målet är att tillhandahålla baskompetens inom de mest efterfrågade områdena som elektronik, mekanisk konstruktion m.m., samt erbjuda specialkompetens som i så stor utsträckning som möjligt matchar de föränderliga behoven av tekniskt stöd inom Fysikum. Personal inom Tekniska avdelningen är idag involverade i flera av de större forskningsprojekten som finns på Fysikum såsom IceCube och DESIREE.

Förutom de personella resurserna så kan även Tekniska avdelningen tillhandahålla en viss experimentell utrustning för forskningsavdelningarna inom Fysikum. Det finns bl.a. ett stort lager av vakuumkomponenter samt ett antal ström- och högspänningsaggregat tillgängliga. Avdelningen förfogar även över bl.a. instrument för vakuumläcksökning och en portabel mätarm för 3D-precisionsmätning.

Kommittén för Tekniska avdelningen (KTA)

Kommittén för Tekniska avdelningen (KTA) har till uppgift att kontinuerligt följa Tekniska avdelningens arbete och identifiera de behov av tekniskt stöd som finns vid de olika verksamheterna inom Fysikum samt, vid behov, föreslå prioriteringar mellan dessa. De verksamheter som avses är huvudsakligen forskningsprojekt men kan även gälla t.ex. undervisning och datorarbeten vid institutionen. KTA har även i uppdrag att vara beredande organ till KFS (Kommittén för forskningsstrategi) och FS (Fysikums styrelse) i allmänna frågor som berör Tekniska avdelningen som t.ex. nyrekryteringar inom avdelningen.

KTA består för närvarande av ordförande, chefen för Tekniska avdelningen, samt en representant från var och en av forskningsavdelningarna på Fysikum. Ytterligare personer kan, för enskilda frågor, adjungeras till KTA.

Mer information om KTA finns på kommitténs webbsidor.

Förfrågningar om tekniskt stöd

Förfrågningar om tekniskt stöd från Tekniska avdelningen skall ställas till KTA. Vid förfrågningar om insatser av mindre omfattning så kan dessa ställas direkt till chefen för Tekniska avdelningen. Ärenden som gäller den mekaniska verkstaden hänvisas till ansvarig för denna.

Personal vid Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen består idag av avdelningschef plus ett 15-tal tekniker samt två personer som arbetar vid den mekaniska verkstaden.