Projektbeskrivning

Ämne: fysik.

Den här doktorandplatsen är en av två som nu utlyses som en del av forskningsprojektet “Probing charge- and mass-transfer reactions on the atomic level” som finansieras av Knut och Alice Wallenberg stiftelsen. I detta forskningsprojekt kommer experiment utföras vid DESIREE-anläggningen i kombination med de mest avancerade teori- och beräkningsverktygen för att bygga upp en grundläggande förståelse för laddnings-, energi och massöverföringsprocesser i reaktioner mellan två joner med motsatt laddning. De experimentella och teoretiska resultaten kommer att användas i modeller för stjärn- och planetatmosfärer, det interstellära mediet, och chockvågor. Syftet är att förbättra bestämningar av den kemiska sammansättningen av Vintergatans stjärnor, samt att öka kunskapen om den kemiska utvecklingen i stjärn- och planetatmosfärer och hur små och stora molekyler skapas och processas i rymden. Som doktorand, kommer du att delta i ett flertal aktiviteter, men du kommer även att ha ett smalare fokusområde inom vilket du kommer att tillägna dig expertkunskap.

Detta doktorandprojekt fokuserar på studier av ömsesidiga neutralisationprocesser i kollisioner mellan atomära och/eller små molekylära joner. Syftet är att förbättra kunskaperna om dessa fundamentala processer och att bidra med astrofysikalisk nyckeldata. DESIREE är designad för denna typ av dubbelring-experiment och de är också de mest tekniskt utmanande att utföra, vilket har möjliggjorts under det senaste året. De följande två exempel på astrofysikaliskt relevanta ömsesidiga neutralisationsprocesser är en del av motiveringen för valet av specifika system att undersöka i detta projekt. För att tolka data från observationer av stjärnatmosfärer krävs en ökad förståelse för sådana processer då metalljoner växelverkar med H - för att på så sätt förbättra noggrannheten av bestämningen av metallhalter i stjärnor. För anjoner som nyligen upptäckts i det interstellära mediet krävs det full förståelse för hur de växelverkar med positiva joner för att få en komplett bild kemin i sådana miljöer där byggstenarna för framtida stjärnor skapas. 

DESIREE-anläggningen vid Fysikum är världsunik då den möjliggör studier av växelverkan mellan två strålar av positiva och negativa joner vid mycket låga relativa hastigheter. Detta sker i en kall (10 K) miljö vilket betyder att  jonstrålarna kan lagras på långa tidsskalor (upp till timmar) så att jonerna kan kylas ned till sina lägsta kvanttillstånd innan de växelverkar.

Vi vill också uppmärksamma studenter på möjligheten att söka institutionens öppna utlysningar inom experimentell och/eller teoretisk fysik.

 

Ref.nr SU FV-1205-19

Sista ansökningsdag: 2019-04-23

Fullständig information finns här.