Projektbeskrivning

Ämne: fysik.

Forskargruppen inom kvantmaterialkarakterisering vid Stockholms universitet bjuder in ansökningar till en doktorandplats mot termodynamiska studier av kvasikristaller under högt tryck vid låg temperatur. Platsen är knutet till projektet Functional Quasicrystals? – Harnessing the complexity of aperiodic intermetallic compounds (FuncQC) som stöds av Knut & Alice Wallenbergs stiftelse. Doktorandprojektet inom experimentell fysik är inriktat mot lågtemperatur-karakterisering av kvasikristaller med funktionella elektroniska och magnetiska egenskaper.

Den ständigt ökande efterfrågan på funktionella material för nya eller optimerade tillämpningar är en av orsakerna till världsomspännande forskningsinsatser inom grundläggande och tillämpad fysik. Starkt korrelerade material är system i vilka elektronerna inte uppträder som oberoende fria partiklar, utan påverkar varandra och genererar komplexa fenomen som inte kan förklaras av de konventionella teorierna för metaller och isolatorer. Sådana system innefattar bland många andra hög-Tc-superledare, tunga fermioner och olika typer av magnetiska system. Den aperiodiska strukturen hos kvasikristaller komplicerar det elektroniska beteendet hos korrelerade material. En mångfacetterad experimentell karakterisering av sådana föreningar är avgörande för att dra solida slutsatser om deras beteende.

Inom detta forskningsprojekt ska doktoranden bygga upp en experimentell uppställning för värmekapacitetsmätningar under högt tryck och tillämpa denna för att studera de elektroniska egenskaperna hos små kvasikristaller vid låga temperaturer. Uppställningen kommer att integrera nanokalorimetri med teknik för studier vid höga tryck i en utspädningskryostat med en 12 T magnet och optiska anslutningar. Högtryckskaraktäriseringen kommer att kompletteras med lågtemperaturmätningar av det elektroniska specifika värmet vid normalt tryck som en funktion av temperatur-, magnetfält- och magnetfältriktning, mätningar som kan ge viktig bulkinformation om de studerade systemen.

Kandidaten bör ha ett starkt intresse för kondenserade materiens fysik, experimentella mätningar och mättekniker, optik och lågtemperaturfysik. Forskningen kommer att bedrivas på AlbaNova, i nära samarbete inom FuncQC-projektet, inkluderande forskare vid kemi vid Stockholms universitet, Institutionerna för kemi och geovetenskaper vid Uppsala universitet, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), European Spallation Source (ESS) i Lund och utomlands.

 

Ref.nr SU FV-0349-20

Sista ansökningsdag: 2020-03-01

Fullständig information finns här.