Projektbeskrivning

Ämne: fysik eller kemisk fysik.

Fysikum söker en högt motiverad och entusiastisk doktorandkandidat för studier av vattenlösningar med hjälp av experimentella tekniker som t.ex. röntgenstrålning. Sökanden förväntas spela en nyckelroll för att förstå vattnets roll i biokemiska reaktioner genom avancerade experiment vid nationella och internationella röntgenanläggningar. På Fysikum finns världsledande vattenforskare med stor kompetens inom röntgendiffraktionsteknik. Doktorandplatsen är placerad på Fysikum, Stockholms universitet, i gruppen för röntgenstudier av vätskor och ytor, XSOLAS. Till gruppens aktiviteter hör att undersöka vattenstrukturer och dynamiken hos vattenhaltiga lösningar på molekylär nivå, samt studier av ultrafrekventa kemiska reaktioner vid ytor och katalys. Projektets fokus är att studera vattenhaltiga lösningar i flytande fas och glasfas med hjälp av röntgendiffraktion (XRD) och röntgenfotonkorrelationsspektroskopi (XPCS). Experimenten kommer att utföras vid världens främsta röntgensynkrotroner och fri-elektronlasrar samt vid laseruppställningar här på Fysikum.

 

Ref.nr SU FV-0341-19

Sista ansökningsdag: 2019-03-03

Fullständig information finns här.