Jämställdhets- och likabehandlingsarbetet finns beskrivet i Fysikums plan för lika villkor (antagen av Fysikums styrelse 2021-12-16):

Fysikums plan för lika villkor 2022 (658 Kb)
Equal rights and opportunity plan 2022 (682 Kb)


Equal rights and opportunity plan 2021 (683 Kb)

Fysikum har nolltollerans mot trakasserier och har upprättat en handlingsplan (antagen av Fysikums styrelse 2015) som du kan ladda ned i PDF-format:

Handlingsplan i händelse av trakasserier (14 Kb)
Action plan in the event of harassment (64 Kb)

Kommittén för lika villkor

Fysikums kommitté för lika villkor övervakar jämställdhets- och likabehandlingsarbetet samt uppdaterar planen för lika villkor. Kommitténs mandat och aktuella sammansättning finns på sidan Kommittén för lika villkor.

Behöver du hjälp?

Universitetet ska vara en arbets- och studiemiljö fri från diskriminering och trakasserier. Den som utsätts för trakasserier har rätt till hjälp omgående. Alla anställda vid institutionen som får kännedom om att det förekommer trakasserier på institutionen har skyldighet att rapportera det.

Kontakta Fysikums jämställdhetsombud Sara Strandberg (strandberg@fysik.su.se, kontor A4:1025) om du:

  • blivit utsatt för trakasserier
  • får kännedom om att det förekommer trakasserier
  • har frågor eller funderingar som rör trakasserier

Mer information

Ytterligare information om universitetets jämställdhetsarbete finns här:

Kopior av bilderna som visades på seminariet "Gender equality observation at peer review groups of the Swedish Research Council" som Carl Jacobsson från Vetenskapsrådet höll på Fysikum 14 maj 2014 finns här:

Gender equality observation at peer review groups of the Swedish Research Council (1665 Kb)

Enkätundersökning om studieklimat och trakasserier på Fysikum

Sedan 2005 har en årlig undersökning med avseende på studieklimat och trakasserier genomförts bland studenterna på Fysikum. Enkätens utformning och sammanställningar av svar från tidigare år finns på denna sida.

Tidigare planer

Tidigare kallades planen Fysikums jämställdhetsplan. Äldre versioner av Fysikums plan för lika villkor finns tillgängliga här: