I Fysikums delegationsordning beskrivs institutionsstyrelsens vidaredelegationer till prefekt och studierektorer. Delegationsordningen innehåller också en redovisning av prefektens vidaredelegationer till exempelvis studierektorer, avdelningschefer, ämnesansvariga, avdelningsansvariga och laboratorieansvariga. Syftet med delegationsordningen är att tydliggöra beslutsvägarna inom institutionen.

Besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet

Delegationsordning för det naturvetenskapliga området

Delegationsordning för Fysikum (94 Kb)