Fysikums styrelse fattade i juni beslut om en skriftlig  delegationsordning för institutionen. I delegationsordningen fastställs vilka beslut som styrelsen vidaredelegerar till exempelvis prefekt och studierektorer. Delegationsordningen innehåller också en redovisning av vilka beslut som prefekten har vidaredelegerat till exempelvis studierektorer och ämnesansvariga, avdelningsansvariga, administrativ chef, chefen för tekniska avdelningen och laboratorieansvariga. Syftet med delegationsordningen är att tydliggöra beslutsvägarna inom institutionen.

Besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet

Delegationsordning för det naturvetenskapliga området

Delegationsordning för Fysikum (342 Kb)