Föreläsningar i fysik gavs redan från Stockholms högskolas start 1878. Svante Arrhenius (nobelpristagare i kemi 1903) blev 1895 högskolans första professor i fysik. En av kvantfysikens förgrundsgestalter – Oskar Klein – var också professor i fysik vid Stockholms högskola (1930-62). Högskolans verksamhet i fysik började i lokaler på Kungsgatan men då verksamheten vidgades så skedde en nybyggnation på Vanadisvägen dit fysikverksamheten flyttade 1959. Fysiska institutet och institutet för teoretisk fysik samverkade och slogs så småningom (1988) samman till en institution – Fysikum. Inom Stockholmsområdet fanns en önskan att all akademisk fysikverksamhet skulle samlokaliseras. Efter många års arbete för att skapa ett sådant fysikcentrum så kunde Fysikum tillsammans med andra fysiker 2001 flytta in i AlbaNova som ligger i Albanoområdet.

 

Fysikum är en forskningstung institution som främst är inriktad mot grundforskning. Här bedrivs både teoretisk och experimentell forskning inom de flesta av fysikens olika delområden. Institutionen är internationellt präglad och har ungefär 240 anställda och av dessa är 90 doktorander. Antalet professorer och lektorer är 50, forskare och postdoktorer 70 samt teknisk och administrativ personal 30.

Utöver forskarutbildningen så bedriver institutionen undervisning på grund- och avancerad nivå med totalt 250 studenter. Fysikum erbjuder ett kandidatprogram i fysik samt masterprogram i fysik, teoretisk fysik, beräkningsfysik samt medicinsk strålningsfysik. Kopplat till det senare så ges en yrkesutbildning till sjukhusfysiker.

Fysikum leds av en prefekt och en styrelse. Prefekten leder det dagliga arbetet och styrelsen fattar strategiska beslut. Studierektorn leder undervisningsverksamheten. Styrelsen har inrättat ett antal kommittéer som bereder ärenden som ska behandlas av styrelsen. Kommittéer finns för forskningsstrategi, grundutbildning, utbildning på forskarnivå etc. Denna struktur ger stort utrymme för kollegial delaktighet och förankring.

Vid Fysikum finns sju forskningsavdelningar och två stödavdelningar:

 

Denna verksamhet stöds av:

 

Vid Fysikum finns också Oskar Klein-centrum för kosmopartikelfysik.

Fysikum är en del av Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.