Från och med hösten 2007 är examina indelade i tre nivåer: grundnivå (kandidatexamen), avancerad nivå (magister- och masterexamen) samt forskarnivå (licentiat- och doktorsexamen). För att ta ut en examen på ett universitet är det tre krav som måste vara uppfyllda:
a) du måste ha läst ett visst totalt antal högskolepoäng
b) du måste ha läst tillräckligt mycket i ett ämne, det så kallade huvudämnet
c) du skall ha gjort ett examensarbete

För varje examen finns en examensbeskrivning som säger vilka kurser som måste ingå i examen. Vad som gäller för de olika examina inom fysik kan man hitta på Stockholms universitets sidor med examensbeskrivningar. Fullständig information om de allmänna reglerna för examen finns på universitetets sidor om examen. Nedan presenteras en kort sammanfattning.

Ansökan om examen

Ansökan om examen görs med hjälp av ditt universitetskonto, på minastudier.su.se. När du skapar en examensansökan har du också möjlighet att ta med kurser från andra lärosäten i Sverige.

Naturvetenskaplig kandidatexamen

Totalt krävs studier om 180 högskolepoäng varav minst 90 hp i huvudämnet. Ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp måste ingå. Genom att följa ett kandidatprogram uppfylls alla dessa krav. Detaljerad information, inklusive officiell utbildningsplan, för våra kandidatprogram finns under Kandidatprogram.

Masterexamen

För att kunna erhålla en masterexamen krävs fullgjorda studier om 120 hp, varav minst 60 hp ska vara i huvudämnet. Ett examensarbete om minst 30 hp måste ingå. Dessutom krävs en tidigare kandidatexamen om 180 hp. Genom att följa något av våra masterprogrammen uppfylls dessa krav. Mer information finns på vår sida om masterprogrammen.

Sjukhusfysikerexamen

Denna examen omfattar 300 hp, varav 175 hp inom ämnesområdet medicinsk strålningsfysik, i vilket ingår ett examensarbete på 30 hp. Sjukhusfysikerexamen är en yrkesexamen som erhålls genom studier på sjukhusfysikerprogrammet vid Stockholms universitet. Utöver Sjukhusfysikerexamen kan studenter på programmet också erhålla en masterexamen i medicinsk strålningsfysik. För att arbeta som sjukhusfysiker krävs en legitimation som sjukhusfysiker, vilken utfärdas av Socialstyrelsen efter avlagd sjukhusfysikerexamen. Mer information finns på vår sida om Sjukhusfysikerprogrammet.

FORSKARUTBILDNING

Forskarutbildningen erbjuder två examina, filosofie licentiatexamen och doktorsexamen. I båda fallen består utbildningen av en kursdel och en avhandlingsdel.

Filosofie licentiatexamen

skall motsvara två års heltidstudier. Utbildningen består av en avhandlingsdel och en kursdel. Licentiatavhandlingen presenteras vid ett seminarium.

Filosofie doktorsexamen

skall ta fyra år vid heltidsstudier. I praktiken tar utbildningen ofta längre tid då många doktorander samtidigt undervisar eller utför administrativa uppgifter på institutionen. Kursdelen omfattar minst ett år och avhandlingsdelen resten. Tonvikten ligger på avhandlingsarbetet, som avslutas med att avhandlingen försvaras vid en offentlig disputation.