Utbildningsprogram inom fysik

Grunden till fysikstudier läggs i vårt kandidatprogram, som efter 3 års heltidsstudier leder fram till en kandidatexamen. I programmet ingår även mycket matematik, eftersom detta är ett viktigt verktyg inom fysiken. Kurserna som ges de första två åren på kandidatprogrammet i fysik läses gemensamt med motsvarande program inom astronomi och meteorologi, samt Sjukhusfysikerprogrammet.
För den som önskar fördjupa sina kunskaper i fysik erbjuder vi tre olika masterprogram. Dessa är alla tvååriga och leder fram till en masterexamen. Ett annat alternativ är bygga vidare med en ämneslärarutbildning, som efter två års studier leder till en ämneslärarexamen i fysik och matematik.
Den som vill specialisera sig ännu mer efter masterexamen kan fortsätta med forskarutbildning, vilket leder fram till en doktorsexamen.

De olika utbildningsprogrammens relation till varandra framgår av bilden nedan.

Schematisk bild av fysikutbildningar.
Schematisk bild av fysikutbildningar.

För mer information om våra program, följ länkarna nedan:

Kandidatprogram i Fysik (180 hp)

Detta program är för dig som vill förstå naturen från dess minsta beståndsdelar till universums största strukturer. Fysikforskningen vid Stockholms universitet är mycket framstående båda teoretiskt och experimentellt. Detta ger en forskningsnära utbildning som lägger grunden för en bred arbetsmarknad som exempelvis forskare eller ämneslärare.

Läs mer om Kandidatprogrammet i fysik

Sjukhusfysikerprogrammet (300 hp)

Sjukhusfysikerprogrammet är ett femårigt yrkesprogram för dig som vill kombinera ditt intresse av fysik med medicinska tillämpningar. Med fysiken som redskap studerar du hur strålning används inom sjukvården för att diagnostisera och behandla sjukdomar. Under utbildningens senare del utför du praktik på sjukhus.

Läs mer om Sjukhusfysikerprogrammet

Ämneslärarutbildning

För att bli ämneslärare i fysik krävs goda kunskaper i fysik, matematik och pedagogik. Därför läser ämneslärare till största delen sina ämneskurser inom ramen för Kandidatprogrammet i fysik. Efter kandidatexamen i fysik, som ger ämnesbehörighet för fysik och matematik år 7-9, avslutas ämneslärarutbildningen med en påbyggnadsutbildning i pedagogik. För ämnesbehörighet för gymnasiet ingår också en termin matematik.

Läs mer om ämneslärarutbildningen

Masterprogram

Det finns tre olika masterprogram i fysik. Varje masterprogram är tvåårigt (120 högskolepoäng) och består av kurser och ett examensarbete (30, 45 eller 60 högskolepoäng). Kursdelen består av obligatoriska och rekommenderade kurser (olika för de olika programmen) och en mindre del valfria kurser. En kandidatexamen i fysik (eller motsvarande) krävs för att bli antagen.

Läs mer om Masterprogram vid Fysikum

Utbildning på forskarnivå

Utbildningen syftar till att ge dig en djupare kunskapsbas, men framför allt till att skola dig i vetenskaplig metodik: att ställa upp problem, finna analysmetoder och värdera resultat. Under den processen ingår du i en forskargrupp i en miljö där du kan känna gemenskap med forskare och andra doktorander som sporrar och hjälper dig.

Läs mer om forskarutbildningarna som erbjuds på Fysikum.

Fristående kurser inom fysik

Förutom våra utbildningsprogram har vi också ett stort utbud av kurser. De flesta av kurserna i kandidat- och masterprogrammen går att läsa fristående, men notera att dessa oftast kräver tidigare studier i fysik och matematik. För dig som är allmänt nyfiken, eller vill få översikt inom ett särskilt område i fysik, erbjuder vi flera orienteringskurser som endast kräver grundläggande behörighet.

Kontakt

studievagledare@fysik.su.se