Examensarbetet betygsätts av en betygsnämnd bestående av två lärare ur kommittén för självständiga arbeten.  En av dessa (normalt kontaktpersonen) fungerar som examinator.  Betygsnämnden inhämtar synpunkter på hur arbetet har utförts från handledaren, men handledaren deltar inte i betygssättningen. En eventuell extern handledare skall konsulteras av betygsnämnden före betygsättningen. Examensarbetet betygsätts med något av A, B, C, D, E, F, eller Fx.

Till grund för bedömningen ligger punkterna 1-3 som bedöms i relation till projektets omfång och svårighetsgrad.

1.  Den skriftliga rapporten

 • Vetenskaplig kvalitet (förståelse, vetenskapligt angreppssätt, diskussion av resultaten, slutsatser)
 • Innehåll (urval av materialet som presenteras, t.ex. teori, resultat, figurer, tabeller)
 • Form (disposition, figurers och tabellers kvalitet, korrekta referenser)
 • Språkhantering (vetenskapligt uttryckssätt, språklig och saklig korrekthet, rigorositet)

2.  Den muntliga redovisningen

 • Vetenskaplighet (förståelse av problemet, konsistens med den skriftliga rapporten)
 • Innehåll (urval av materialet som presenteras, t.ex. teori, resultat, figurer, tabeller)
 • Framförande (tydlighet, form och rigorositet)
 • Diskussion (förmåga att besvara frågor, försvara arbetet och nivån på den vetenskapliga diskussionen)

3.  Hur arbetet har genomförts (handledaren konsulteras, men deltar inte i betygssättningen)

 • Planering och uppföljning, dokumentation av arbetet
 • Experimentell/teoretisk skicklighet, självständighet
 • Förmåga att självständigt dra slutsatser
 • Initiativförmåga

För ett kandidatarbete läggs lika stor vikt vid samtliga punkter. För ett masterarbete ges följande vikter: 50% för den skriftliga rapporten, 25% för den muntliga redovisningen, 25% för hur arbetet har genomförts.

En ytterligare bedömningsgrund är förmågan att avsluta arbetet i tid. Därför finns det tidsgränser för att erhålla de högsta betygen.

För att kandidatarbete ska kunna bedömas med något av betygen A eller B skall inlämningen äga rum senast 17 terminsveckor efter startdatum för ett 15 högskolepoängs arbete.

För att masterarbete ska kunna bedömas med något av betygen A eller B skall rapporten vara inlämnad senast 26 terminsveckor efter startdatum för ett 30 hp arbete, senast 39 terminsveckor efter startdatum för ett 45 hp arbete och senast 52 terminsveckor efter startdatum för ett 60 hp arbete.

Kommittén kan medge undantag från tidsregeln vid en längre tids giltigt förfall.

Länkar till kursplanerna, vilka bl.a. innehåller ytterligare information om förväntade studieresultat och examination finns här.

       
Betyg Typisk prestationsgrad (%) Benämning Beskrivning
A 94-100 Utmärkt Studenten har uppfyllt samtliga kriterier på ett mycket bra, eller på ett fåtal punkter bra sätt.
B 80-93 Mycket bra Studenten har uppfyllt kriterierna på ett till övervägande del mycket bra sätt, och i övriga fall bra sätt.
C 64-79 Bra Studenten har uppfyllt kriterierna på ett till övervägande del mycket bra eller bra, och i övriga fall godtagbart sätt.
D 50-63 Tillfredsställande Studenten har uppfyllt samtliga kriterier på ett godtagbart sätt, och i vissa fall på ett bra sätt.
E 33-49 Tillräckligt Studenten har uppfyllt samtliga kriterier på ett minst godtagbart sätt.
Fx 30-32 Otillräckligt Studenten har uppfyllt en övervägande del av kriterierna på ett minst godtagbart sätt, men brister finns på vissa kriterier.
F 0-29 Helt otillräckligt Studenten uppvisar stora brister i förhållande till kraven i bedömningsgrunderna.