Uppgift och handledare

Ta reda på en lämplig examensarbetsuppgift och handledare (obligatoriskt) för denna. Detta ska du i första hand göra själv. För att hitta ett projekt kan du kontakta representanter för forskargrupperna på Fysikum inom den inriktning du är intresserad av. Det finns även en sida med förslag på projekt på Fysikum och det finns ibland också förslag på examensarbeten på de olika forskargruppernas hemsidor. Hjälp kan också fås genom förslag till arbeten som anslås på Fysikums anslagstavla, och för externa arbeten genom att söka på nätet direkt på stora företags hemsidor.

Det är även möjligt att göra examensarbete med en handledare utanför Fysikum. Om det är fallet behöver du även ha en biträdande handledare som är lärare på Fysikum.

 Anmäl ditt förslag till kursansvarig för examensarbeten genom att tillsammans med din handledare skriva en kort beskrivning av projektet. Denna beskrivning ska innehålla en preliminär titel, antalet HP, namn på handledare och ev. biträdande handledare, en kort beskrivande text samt en preliminär tidsplan för projektet. Den måste även innehålla information nog för att kursansvarig ska kunna avgöra om den uppfyller kursplanens krav ”forskningsprojekt inom fysikområdet”.

Kontaktperson

Du kommer att tilldelas en kontaktperson som utses inom Fysikums kommitté för examensarbeten. Tillsammans med din kontaktperson diskuterar du projektet och upprättar ett kontrakt där start- och slutdatum för examensarbetet anges. Detta kontrakt lämnas sedan till studentexpeditionen där du sedan registreras på den kurs som motsvarar nivån och antalet poäng på arbetet. Din kontaktperson fungerar normalt också som examinator för kursen.

Arbete på deltid

Examensarbeten görs normalt på heltid. I vissa fall kan dock arbetet göras på deltid, t.ex. om vissa nödvändiga kurser går parallellt. Om du vill göra ditt projekt på deltid ska du diskutera detta med din kontaktperson före projektets start, och det ska skrivas in i ditt kontrakt. Vid längre tids sjukdom bör du anmäla detta till Försäkringskassan för att vara säker på att få förlängd tid.

Uppföljning

Då du skriver kontraktet kommer ni också överens om tidpunkt för ett uppföljningsmöte c:a en månad efter starten av arbetet. Avsikten är att du ska få möjlighet att diskutera tidsplanen och hur arbetet fortskrider, samt att ta upp eventuella problem. Om du vill kan handledaren närvara vid mötet. Under arbetets gång kommer din kontaktperson fortsätta att följa upp hur arbetet går. Du är naturligtvis också själv alltid välkommen att kontakta din kontaktperson om du har något du vill ta upp.

Arbetet

Gör färdigt arbetet! Tiden för ett heltids examensarbete är antalet HP/1,5 terminsveckor, d.v.s. 10/20/30/40 terminsveckor för ett arbete om 15/30/45/60 HP. Det akademiska året består av 2 terminer om 20 veckor + 12 veckors sommaruppehåll. Sommaruppehållet räknas alltså inte in i din tid. För att kunna få något av de högsta betygen, A eller B, skall rapporten sändas till kursansvarig inom 17/26/39/52 terminsveckor för 15/30/45/60 HP.

Fria utskrifter under projektet

Under den tid som projektet löper får du tillgång till fria utskrifter via Printomat på Fysikum. För att få tillgång till detta ska en blankett fyllas i och lämnas till Ronni Barouta (A4:1015) tillsammans med en kopia på kontraktet. Slutdatum sätts till det slutdatum som står på kontraktet + 1 månad. Om nödvändigt kan tiden förlängas efter förnyad ansökan. Blanketten finns här:

Blankett tillfälligt konto (pdf) (94 Kb)

Handledartid och rätt att byta handledare

Handledaren för ett självständigt arbete skall vara tillgänglig under den terminstid som projektet löper. Du har rätt till minst en timmes handledning per vecka, men det är naturligt att handledningens omfattning varierar beroende på arbetets karaktär och dina egna önskemål. Det är rimligt att handledaren under terminstid har ett samtal med dig en gång per vecka för att följa upp hur arbetet fortskrider. Om du anser att handledningen inte fungerar tillfredsställande, vänd dig i första hand till din kontaktperson. Om problemen inte går att lösa har du rätt att begära byte av handledare hos institutionsstyrelsen.

Rapportskrivning

Börja gärna skriva rapporten så tidigt som möjligt! Om du använder Word så rekommenderas Stockholms universitets formatmall för studenter.

Rapporten skall skrivas på engelska eller svenska. Skriv den så att även fysiker som inte är experter inom det område du behandlar kan läsa den med behållning. En lämplig målgrupp är dina kurskamrater. Tänk på att dina bedömare inte nödvändigtvis är experter inom området för just ditt arbete.

I rapportens inledning skall arbetsuppgiften och något om hur du angripit den beskrivas. Du bör också försöka sätta in ditt projekt i ett större sammanhang så att läsaren kan förstå varför uppgiften genomförts. I avslutningen skall de erhållna resultaten redovisas och kommenteras. Var noga med strukturen så att det går att följa en ”röd tråd” genom texten. Hänvisningar till andra fysikers resultat, eller till kända samband, skall åtföljas av referenser enligt det mönster som används i vetenskapliga tidskrifter. Tänk också på att rapporten blir mer läsbar om visst material redovisas i bilagor t.ex. programutskrifter, längre formelhärledningar m.m. Tabeller skall förses med rubriker och figurer med bildtext. Glöm inte beteckningar och enheter på koordinataxlar.

Rapporten skall innehålla en sammanfattning, ca. en halv A4-sida lång. En engelsk sammanfattning ska ha rubriken "Abstract". Sammanfattningen placeras direkt efter titelbladet.

Då arbetet görs externt kan den externa arbetsplatsens titelblad accepteras.

När det gäller den skriftliga rapportens omfång brukar det ges av sammanhanget. Som en riktlinje kan anges 20 sidor exklusive bilagor för ett arbete som omfattar 15 högskolepoäng och 50 sidor exklusive bilagor för ett arbete som omfattar 45 högskolepoäng. Notera dock att textens längd ska bestämmas av hur mycket som behövs för att förmedla innehållet enligt ovan. En lång text ses inte som ett bevis på hög kvalitet. Tvärtom kan en onödigt lång och/eller ostrukturerad text ses som en brist.

Plagiat får naturligtvis inte förekomma. Mer om vad som menas med plagiat finns här.

Inlämning

Då rapporten är färdigskriven ska en PDF skickas till kursansvarig. Denne kontrollerar därefter med universitetets textmatchningsverktyg att rapporten inte innehåller delar som är plagiat. Om rapporten inte har uppenbara allvarliga brister utser kursansvarig en person från kommittén för examensarbeten, som tillsammans med examinatorn ska bedöma ditt arbete.  Efter genomläsning av rapporten bedömer de om du gjort ett tillräckligt bra arbete för att du skall få avsluta arbetet med den obligatoriska muntliga redovisningen. I annat fall får du möjlighet att revidera rapporten.

Presentation

En muntlig presentation av examensarbetet skall hållas vid Fysikum. Datum för presentationen planeras tillsammans med handledare och betygsnämnd. Presentationen skall ges som ett föredrag på 30-45 minuter. Därtill skall avsättas minst 30 minuter för frågor och diskussion. Presentationen är offentlig. Tid och plats kan om så önskas anslås på institutionens anslagstavlor. Presentationen kan också läggas in som ett evenemang i Fysikums kalender. Det görs via formuläret för anmälan av evenemang. I samband med presentationen inhämtar betygsnämnden normalt synpunkter från handledaren om hur arbetet har genomförts.

Betygssättning

Direkt efter presentationen sammanträder betygsnämnden för att tillsammans sätta betyg. I samband med detta inhämtar betygsnämnden synpunkter från handledaren om hur arbetet har genomförts. Arbetet betygssätts enligt den sjugradiga skalan A-F. Vid externa examensarbeten ska den externa handledaren konsulteras före betygssättningen. Bedömningsgrunder för examensarbetet återfinns på webbsidan bedömning. För att kunna få något av de högsta betygen, A eller B, skall rapporten lämnas in inom 17/26/39/52 terminsveckor för 15/30/45/60 hp. För att resultatet ska registreras i LADOK krävs att ett exemplar av rapporten har lämnats till studentexpeditionen för arkivering.

Digital publicering

Studenten uppmuntras att ladda upp en PDF av rapporten på Stockholms universitets publiceringsdatabas DiVA. Instruktioner finns här.