Tentands ansvar att följa reglerna
Studenten ska följa tentamensvärds anvisningar och tillsägelser. Om tentamensvärds anvisningar och tillsägelser inte följs kan det medföra att tentamen inte rättas och/eller att disciplinära åtgärder vidtas (se Riktlinjer för disciplinärenden i Styrdokument – Regelboken).

Anmälan till tentamen
För att delta i tentamen krävs föranmälan, vilket innebär att studenter som inte är anmälda inte normalt får delta i tentamen. Om studenten hävdar att studenten är anmäld till tentamen ska tentamensvärd kontakta Tentamensservice eller institutionen som ansvarar för att reda ut oklarheterna. Anmälan ska ske om det både är ordinarie tentamenstillfälle eller omtentamen, och görs i första hand via webformuläret på Fyskums hemsida. Anmälan ska ske senast en vecka innan tentamen. Uppvisande av bekräftelsemail från webbformuläret anses vara bevis på att studenten är anmäld.

Anmälan av särskilt pedagogiskt stöd vid tentamen
Anmälan om behov av särskilt pedagogiskt stöd skall göras inför varje tentamenstillfälle. Denna görs i första hand till examination@fysik.su.se senast två veckor innan tentamenstillfället.

Identitetskontroll och namnteckning
Studenten ska visa upp godkänd ID-handling samt signera närvarolistan vid salsskrivningen. Utan godkänd ID-handling får studenten inte delta i tentamen. Som godkänd ID-handling räknas körkort, pass och ID-kort med aktuell giltighetstid. Som godkänd ID-handling räknas även högst tre månader gammal polisanmälan som anger att studentens ID-handling är stulen eller förlorad. Även utländska ID-handlingar godkänns, företrädesvis pass och ID-kort, under förutsättning att studenten kan identifieras med hjälp av id-handlingen. Identitetskontrollen utförs innan tentamen börjar. Godkänd legitimation ska läggas på bänken under tentamen.

Placering i skrivsalen
Placeringslistor kan förekomma vid salstentamina. På dessa ska alla som anmält att de ska skriva tentamen finnas med och det ska vara enkelt att kunna utläsa vilken plats de ska placera sig vid. Studenter som inte är anmälda får normalt inte delta i tentamen. Studenter måste följa anvisningar från tentamensvärdar om placering även då placeringslista inte används.

Personliga tillhörigheter
Studenten ska följa tentamensvärds instruktioner om var väskor och andra personliga tillhörigheter ska placeras. Mobiltelefon, s.k. smartwatch och annan otillåten teknisk utrustning ska stängas av under tentamen och förvaras tillsammans med övriga personliga tillhörigheter på anvisad plats.

Hjälpmedel
Studenten ska i samband med kursstart samt inför examination få information om, och i så fall i vilken utsträckning, användning av hjälpmedel är tillåten vid examinationen (se Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå i Regelboken). Det ska särskilt framhållas att mobiltelefoner och s.k. smartwatch aldrig kan vara ett tillåtet hjälpmedel och dessa ska förvaras på av tentamensvärden anvisad plats.
Endast de hjälpmedel som anges på tentamen får användas. Alla andra hjälpmedel är otillåtna. Grafräknare och andra mer avancerade miniräknare är ej tillåtna om så ej särskilt anges. Tentanden ska låna miniräknare under tentamen om avancerad miniräknare ej är tillåten.

Tentamenspapper (vid salstentamina)
Tentamen ska skrivas på papper som delas ut av tentamensvärd. Studenten ska anteckna anonymiseringskod på samtliga tentamenshandlingar. Även kladdpapper delas ut av tentamensvärd.

Förbud att lämna skrivsalen tidigare än efter 30 minuter
Studenter får lämna skrivsalen tidigast efter att 30 minuter av skrivtiden har gått. Studenter som infinner sig efter det att 30 minuter av skrivtiden har gått får inte delta i tentamen.

Förbud för tentander att kommunicera
Under tentamen ska tystnad råda. Undantag görs då examinator (eller motsvarande) eller tentamensvärd ger information. Kommunikation mellan studenter eller mellan studenten och utomstående får inte förekomma förrän samtliga som deltagit i tentamen lämnat in sina tentamina till tentamensvärd. Detta förbud gäller såväl i skrivsalen som under eventuella toalettbesök.

Paus och toalettbesök                                       
Vid tentamen som omfattar mer än fem timmar ska tentamen vara delad och det ska vara en paus om minst 30 minuter. Tentamensvärd ska ge besked om vilka toaletter som får användas och studenten ska följa tentamensvärds anvisningar. Vid toalettbesök ska en lista (per kurs) användas, där studenten skriver upp namn samt tid före och efter besök. Endast en person i taget får besöka toalett. Studenten får i övrigt ej lämna skrivsalen utan tillstånd.

Studenter som behöver amma ett barn under en tentamen som överstiger tre timmar ska vid kursstart, alternativt vid anmälan till tentamen, meddela behovet till Tentamensservice eller institutionen i enlighet med Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå (se Styrdokument – Regelboken).
 

Inlämning
Studenten får inte ta med sina tentamensvar och kladdpapper ut ur skrivsalen utan ska personligen lämna dessa till tentamensvärd. Observera att även en "blank" skrivning ska lämnas till tentamensvärd innan studenten lämnar skrivsalen. Studenten tillåts att ta med sig tentamensfrågorna då studenten lämnar skrivsalen. Studenten ska i samband med inlämning visa upp godkänd id-handling samt signera närvarolistan innan studenten lämnar skrivsalen.

Skyldighet för den som uppträtt störande att avlägsna sig
Studenten som uppträder störande ska på tentamensvärds uppmaning avlägsna sig. Störande uppträdande kan leda till disciplinära åtgärder. Om en student har uppträtt störande kommer en rapport att skrivas av tentamensvärd och skickas sedan vidare till prefekt/studierektor för eventuell anmälan till rektor som ett disciplinärende. Studenten ska av tentamensvärd informeras om att en rapport kommer att skrivas (Se Regler och handläggningsordning för disciplinärenden i Styrdokument – Regelboken).

Fusk
Vid misstanke om fusk skrivs en rapport av tentamensvärd och skickas sedan vidare till prefekt/studierektor för eventuell anmälan till rektor som ett disciplinärende. Studenten ska av tentamensvärd informeras om att en rapport kommer att skrivas (Se Regler för disciplinärenden i Styrdokument – Regelboken). Studenter som misstänks för fusk får fortsätta skrivningen om studenten visar upp och lämnar ifrån sig det otillåtna hjälpmedlet. Tentamensvärd ska om möjligt erbjuda studenten möjligheten att byta ut det otillåtna hjälpmedlet mot ett godkänt exemplar.

Vid brandlarm, bombhot eller liknande
Vid brandlarm, bombhot eller liknande ska tentand följa de anvisningar som ges av tentamensvärdar. Vid varje skrivningstillfälle och skrivningssal ska det finnas en huvudansvarig tentamensvärd som ska besluta om omedelbar utrymning av skrivsal vid brandlarm, bombhot eller liknande. Samtliga tentamensvärdar övergår vid brandlarm, bombhot eller liknande automatiskt till tillfälliga utrymningsledare för skrivsalen och ska se till att utrymma och stänga salen via utrymningsdörr/ar. Samtliga närvarande ska bege sig till återsamlingsplatsen som anges på närmaste utrymningsplan och stanna där tills besked ges från polis, brandförsvar eller samordnare. Vid återsamlingsplatsen görs en närvarokontroll.

Vid denna typ av händelse ställs tentamen in, och Fysikum åtar sig att skyndsamt ordna ett nytt tentamenstillfälle. Samtliga anmälda till tentamenstillfället ska informeras så fort tid och plats för ett nytt tentamenstillfälle beslutats.

 

 

Brott mot dessa regler kan leda till disciplinära åtgärder.

Det är tentandens skyldighet att känna till och följa dessa regler.