Behörighet

För behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande uppfyller dels villkor för grundläggande behörighet, dels villkor för särskild behörighet, och har sådan förmåga i övrigt som behövs för att genomgå utbildningen.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har den som avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Områdesnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet, fysik och teoretisk fysik

Särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har den som avlagt en kandidatexamen i fysik, fullgjort kursfordringar på avancerad nivå i fysik om minst 60 hp, varav minst 15 hp utgörs av ett självständigt arbete, samt har kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 på gymnasiet.

Detta krav skall anses vara uppfyllt även av den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet, kemisk fysik

Särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemisk fysik har den som avlagt en kandidatexamen i fysik eller kemi, fullgjort kursfordringar på avancerad nivå i fysik och/eller kemi om minst 60 hp, varav minst 15 hp utgörs av ett självständigt arbete, samt har kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 på gymnasiet.

Detta krav skall anses vara uppfyllt även av den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet, medicinsk strålningsfysik

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i medicinsk strålningsfysik krävs att den sökande med godkänt resultat fullgjort självständigt arbete på avancerad nivå om minst 30 hp inom ämnesområdet, samt har kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 på gymnasiet.

Även sökande, som fullgjort kursfordringar om minst 60 hp i fysik, med självständigt arbete omfattande 30 hp på avancerad nivå inom annat ämnesområde kan antagas. För dessa studerande gäller dock speciella krav beträffande obligatoriska kurser inom utbildning på forskarnivå.

Detta krav skall anses vara uppfyllt även av den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper.

Studerande från andra lärosäten

För studerande från andra lärosäten inom eller utom landet krävs motsvarande bakgrund. Innan antagning kan bli aktuell görs dessutom en bedömning av den sökandes ”förmåga att tillgodogöra sig utbildningen”. Ett bra sätt är att göra examensarbete inom den grupp man är intresserad av. Studerande som inte är kända från grundutbildningen vid Fysikum, t.ex. sökande med utländsk grundexamen, kan behöva visa sina kvalifikationer genom att läsa en eller ett par kurser i fysik på avancerad nivå och/eller genomföra ett lämpligt projektarbete. För att bli antagen måste man också ha språkkunskaper motsvarande Engelska B på gymnasiet.

Ansökan

Endast utlysta platser kan sökas. Alla platser i utbildningen måste utlysas och annonseras, bl.a. på Fysikums hemsida. Utlysningarna görs fyra gånger per år. För 2021 gäller utlysning 2 februari (sista ansökningsdag 1 mars), 2 april (23 april), 2 september (29 september) och 15 oktober (5  november). För 2022 blir tidpunkterna ungefär som för 2021, men är ännu inte beslutade. Ta kontakt med studierektor för utbildning på forskarnivå (se kontaktinformation på denna sida) för närmare information om utbildningen.

Antagning

Din ansökan behandlas på Fysikum. Där görs en bedömning av dina kvalifikationer, ofta i konkurrens med andra sökande till samma utlysta plats.  Antagning  sker genom beslut i Fysikums styrelse, som sammanträder en gång per månad under terminstid. Där bedöms om finansieringen av dina studier är acceptabel för hela studietiden, normalt fyra år på heltid, samt utses minst två handledare, varav en huvudhandledare.