Allmän studieplan

Varje forskarutbildningsämne har en allmän studieplan som beskriver innehållet i forskarutbildningen:

Studieplanen fastställs av fakultetsnämnden.

Observera - som  en etapp på vägen mot doktorsexamen ingår obligatorisk att, ungefär vid halva tiden,  uppfylla kraven för en  licentiatexamen om 120 hp, med en kursdel om 30-60 hp och en avhandlingsdel om minst 60 hp.

Mentor

Varje doktorand ska ha en mentor. Mentor ska vara en senior lärare, fristående från handledare och biträdande handledare, som doktoranden kan vända sig till för att få råd och hjälp att lösa eventuella problem kring handledningen. Mentorn och studenten träffas vid behov, dock minst en gång per termin. Det är doktoranden som väljer mentor, senast två månader efter utbildningens start. Val av ny mentor kan göras under utbildningens gång.

Individuell studieplan, utvecklingssamtal

Huvudhandledaren, eller någon som avdelningen utsett, kallar till utvecklingssamtal en gång per år. Forskningsavdelningarna avgör själva vilka, förutom handledare och doktorand, som deltar i samtalet. Dock gäller alltid att om doktoranden önskar kan denne välja ytterligare en person anställd vid Fysikum som också kallas till samtalet. Mentor har rätt att vara med vid utvecklingssamtalet. Samtliga inblandade samt studierektor kan dock kallas till extra möten vid behov. Handledargruppen träffas så snart som möjligt efter antagning så att en individuell studieplan kan upprättas senast tre månader efter utbildningens start. Doktoranden skall inom tre månader från antagningen välja en mentor.

Punkter som utvecklingssamtalen skall behandla

 • Uppföljning av den individuella studieplanen från föregående år
 • Individuell studieplan för kommande år
 • Önskemål om assistenttjänstgöring och planerig av redan överenskommen tjänstgöring under det kommande året.
 • Övriga uppdrag på institutionen, särskilt sådana som medför förlängd finansiering.
 • Handledarsituationen, tid för handledning m m
 • Del av fordringar för doktorsexamen som anses vara avklarade
 • Eventuella övriga frågor

En mall som universitetet tagit fram till hjälp för utvecklingssamtal finns att tillgå här.

Den individuella studieplanen (ISP)

Studieplanen ska upprättas senast två månader efter utbildningens start och revideras årligen. Formuläret för studieplanen återfinns här. Studieplanen innehåller en planering av kurser, forskningsprojekt och finansiering. Som bilagor till studieplanen upprättas (1) en forskningsplan, med en beskrivning av genomförda och planerade delar av avhandlingsarbetet, (2) en årsplanering för forskning, kurser, undervisning, konferenser, semester (se nedan), m m. samt (3) en bilaga som visar hur utbildningen uppfyller de generella målen för utbildning på forskarnivå. För (3) finns ett färdigt formulär här.

En sammanfattning av gjorda överenskommelser under samtalet, bestående av den ifyllda individuella studieplanen med bilagor, skall upprättas av doktoranden och undertecknas av denne, handledarna och mentorn. Den nyupprättade/reviderade studieplanen lämnas i original till ämnesansvarig (Sten Hellman) för granskning och godkännande, och arkiveras.

Obs! Doktorandanställning medges normalt för ett eller två år i taget. För att få förlängt förordnande krävs att det årliga utvecklingssamtalet är genomfört och den individuella studieplanen reviderad. Tag därför varje år för vana att påminna om utvecklingssamtalet i god tid innan ditt förordnande går ut.

Kurser

I doktorsexamen ingår kurser om totalt 60 hp. Läs mer om kurskraven här. Kurser kan se ut på olika sätt. Det kan t.ex. vara en existerande kurs på avancerad nivå, eller en kurs som vid ett tillfälle ges för doktorander inom någon avdelning på Fysikum utan att vara officiellt registrerad som kurs. Det kan också utgöras av att enskilt läsa en bok/kursbok som sedan tenteras av handledaren eller att aktivt delta i en sommarskola. Det är handledaren som värderar insatsen i antalet hp. Planen för vilka kurser som ska tas ska finnas i din ISP.

Obs! Alla kurser som ska ingå (tillgodoräknas) i examen måste rapporteras till studentexpeditionen av handledare på ett separat formulär (även om det t.ex. gäller kurser på avancerad nivå som redan rapporterats i Ladok), finns här:

Tillgodoräknande av kurser i utbildning på forskarnivå (25 Kb)

Blanketten skickas till ämnesansvarig för godkännande innan registrering sker.

Studiestöd, lön

Ett villkor, förutom de rent kunskapsmässiga kraven, för antagning till utbildning på forskarnivå är att den som antas kan beredas godtagbar försörjning under hela studietiden, d v s under 4 år vid heltidsstudier. Finansieringen utgörs normalt av doktorandanställning. Andra typer av finansiering måste godkännas av fakulteten.
I doktorandanställningen kan assistenttjänstgöring (undervisning eller annan typ av institutionstjänstgöring) ingå, upp till 20%. Om man undervisar 20 % förlängs studiestödstiden från fyra till fem år.

Doktorandanställning medges normalt för ett år i taget. För att få förlängt förordnande krävs att det årliga utvecklingssamtalet är genomfört och den individuella studieplanen reviderad. Tag därför varje år för vana att påminna om utvecklingssamtalet i god tid innan ditt förordnande går ut. Lönen följer den s.k. doktorandstegen som regelbundet revideras i samband med förhandlingar mellan fackförbund och arbetsgivare.

Information om vad som gäller pension, försäkringar, föräldrapenning m.m. finns här.

Semester

Som anställd har du som doktorand ett visst antal semsterdagar per år (28 dagar tills du fyller 30 år). Du ska ta ut alla semesterdagar du har rätt till under din tid som anställd. Handledaren är skyldig att se till att du kan ut alla dina semesterdagar varje år. När din anställning upphör ska alla dagar vara uttagna.

Assistenttjänstgöring

För att komma ifråga för assistenttjänstgöring, kontakta studierektor Fredrik Hellberg, rum B4:1055, tel 8133. Alla assistenter måste gå en pedagogisk kurs som anordnas centralt inom universitetet.

Förlängning av studiestöd

Tiden för innehav av studiestöd kan förlängas utöver 4 år (heltid) under vissa förutsättningar, t ex sjukdom, barnledighet, byte av inriktning, etc. Du kan läsa mer om detta i Stockholms universitets: Regler för doktorandstudier.

Korttidsfrånvaro: Fakulteten har beslutat att alla doktorander med utbildningsbidrag eller doktorandanställning finansierade vid Stockholms universitet (ej bidrag eller lön som betalas ut av annan än SU) vid dokumenterad korttidsfrånvaro på grund av sjukdom eller vård av barn är berättigade till förlängning av studiestödstiden. Som tidigare ska doktorander med doktorandanställning anmäla korttidsfrånvaro till personalavdelningen, se här för blankett som lämnas till Hilkka Jonsson.

Alla doktorander oavsett studiefinansieringsform enligt ovan, ska dessutom anmäla korttidsfrånvaro till institutionen (särskild blankett som lämnas till Hilkka Jonsson):

Blankett försäkran vid frånvaro på grund av sjukdom eller vård av barn (172 Kb)

Institutionen ska dokumentera all korttidsfrånvaro. All korttidsfrånvaro med giltig anledning (sjukdom, VAB) berättigar till förlängning av studiestödstid. Sjukdom dokumenteras med sjukförsäkran från första sjukdagen. Från åttonde sjukdagen krävs läkarintyg. VAB dokumenteras från första dagen med försäkran.
Det är doktorandens ansvar att lämna försäkran till institutionen. Det är institutionens ansvar att arkivera försäkran samt att bokföra tidsförlängningen.

Förlängning av studistödstiden får man också om man har så kallade kårfackliga uppdrag, dvs. sitter i Fysikums styrelse, är styrelseledamot i doktorandrådet etc, se universitetets regler (ovan) och Fysikums tillägg rörande kommittéarbete vid Fysikum

Förlängning av studiestöd av andra anledningar än ovan kan medges, men måste godkännas av dekanus. Ansökan, som ska innehålla en detaljerad motivering till varför studierna fördröjts, styrkt av handledare, inges till studierektor för vidare behandling.

Dokumentation av förlängning av studiestödstid (sjukdom, VAB och kårfackliga uppdrag) skall göras årligen och dokumenteras i den individuella studieplanen.

Mer information om vad som gäller vid sjukdom mm finner du här.

Stipendier

Stipendier, speciellt för bidrag till resor, utlyses varje år av Stockholms universitet och av Fysikum. I slutet av hösten utlyser Fysikum ett antal resestipendier. Universitetet utlyser i mars varje år s k donationsstipendier. Varje vår utlyser fakulteten resestipendier (Liljevalchs och Wallenberg). Information om stipendier finns hos Studentavdelningen och UKÄ‘s doktorandhandbok. Alla doktorander uppmanas att söka stipendier som kan möjliggöra (ytterligare) en forsknings- eller konferensresa. Du måste informera din handledare om du erhåller stipendier.

Konferenser, sommarskolor

En doktorand får under sin studietid möjlighet att bevista konferenser och/eller sommarskolor. Finansieringen av sådana kan ske med stipendier eller från andra källor som avdelningen/handledaren har.

Seminarier

Alla doktorander förväntas delta i såväl forskargruppens egna seminarier som andra seminarier som anordnas inom AlbaNova. Som ett led i utbildningen ingår också att hålla egna seminarier.

Etikseminarium

Alla doktorander skall någon gång deltaga i ett seminariebaserat moment om etiska frågor inom vetenskapen, ”Forskningsetik och vetenskaplig redlighet”. Detta moment anordnas av matematiska-fysiska sektionen och ges en gång per år. Kallelse skickas till doktoranderna vid sektionen.

Licentiatseminarium

Ungefär halvvägs mot doktorsexamen är det obligatoriskt att uppnå kraven för en licentiatexamen (dvs skriva en licentiatuppsats och presentera denna vid ett seminarium, samt att ha klarat av minst 30 hp kurser inom utbildningen på forskarnivå). Examensmålen som skall vara uppfyllda för en licentiatexamen kan du läsa här.

Licentiatuppsatsen kan utformas som en monografi eller som en sammanläggnings-avhandling, och skrivs på engelska. Notera att i det sistnämnda fallet utgörs uppsatsen av sammanläggningstexten, inte av de publikationer och manuskript som avhandlingen refererar till. De senare utgör endast bilagor. Man kan välja att göra en publikation av sin licentiatuppsats med ISBN-nummer (men om du avser att fortsätta din utbildning mot en doktorsexamen är detta inte särskilt lämpligt) eller en enklare, uppkopierad skrift (rekommenderas).

Läs mer om uppsatser/avhandlingar i doktorandhandböckerna.

Viktigt om uppsatsen:

 • Den måste innehålla en svensk sammanfattning.
 • Doktorandens bidrag till de infogade artiklarna måste tydligt framgå.

Utöver de exemplar av uppsatsen som du själv behåller för distribution till opponent, granskare, examinator, handledare och övriga kollegor skall ett antal exemplar lämnas till Sigrid Molander på Fysikums administration. Dessutom skall 10 exemplar finnas tillgängliga vid seminariet.

Minst 3 veckor före seminariet skall uppsatsen spikas och seminariet annonseras (detta får du hjälp med av Fysikums sekretariat). Samtidigt distribueras pliktexemplaren. Regler för licentiatprovet finns här.

Disputation

Så gott som samtliga doktorsavhandlingar vid Fysikum har varit sammanläggningsavhandlingar skrivna på engelska. Normalt innehåller den tryckta sammanläggningsavhandlingen en sammanfattning (kappa) och de arbeten (publicerade eller eventuellt i manuskriptform) som ingår. Avhandlingens omslag m.m. skall utformas enligt riktlinjer du finner via universitetsbibliotekets sida om detta. Tänk på att synligt markera copyright holder ( © ), du själv, och ISBN-nummer (se fakultetens riktlinjer för disputation). Avhandlingen ska innehålla ett kort "Abstract" på svenska.

Din upphovsrätt gäller inte för publicerade arbeten. För dem har tidskriften upphovsrätten. För att ta med dem i avhandlingen måste du be ansvarig utgivare om rätt till eftertryck. Observera att det är att betrakta som plagiat att kopiera in delar från publicerade arbeten till sammanfattningen, om det inte klart framgår att det är ett citat med en tydlig referens.

Viktigt om avhandlingen:

 • Den måste innehålla en svensk sammanfattning (abstract).
 • Doktorandens bidrag till de infogade artiklarna måste tydligt framgå.
 • Om delar av licentiatuppsatsen infogats måste detta tydligt anges och specificeras.

Beträffande bokning av tid för disputation, tidpunkt när manus skall vara klart, tryckning av avhandlingen, spikning mm, se följande länk där handläggningen av ett disputationsärende på Fysikum beskrivs. Observera att processen måste påbörjas ca 2,5 månad före disputationen.

Examensbevis

Det är du själv som ansöker om att erhålla doktorsexamen. Det görs via internet på Minastudier.su.se Obs! Examensdatum blir det datum ansökan skickades in, oavsett när disputation skett eller när kurserna slutförts.

Doktorandhandböcker

UHR:s doktorandhandbok och fakultetens doktorandhandbok.

Anställd vid Fysikum

Som doktorand vid Fysikum jämställs du med övriga anställda. Hur universitetet är organiserat framgår av följande hemsidor:

Universitetet: https://www.su.se,
Fakulteten: https://www.natvet.su.se,
AlbaNova: http://www.albanova.se,
Fysikum: https://www.fysik.su.se,
Personalvdelningen vid SU: https://www.pb.su.se,
Fackföreningar: SACO, http://www.saco.su.se, och ST, http://www.st.org/su.