ANSÖKAN

FINANSIERING

HANDLEDNING

KURSDELEN

AVHANDLING

Sören Holst
Sören Holst

 

I kraven för doktorsexamen ingår en kursdel om 60 hp samt en avhandlingsdel om 180 hp. Att uppnå kraven för en licentiatexamen (dvs skriva en licentiatavhandling och presentera denna vid ett seminarium, samt att ha klarat av minst 30 hp kurser inom utbildningen på forskarnivå) är obligatoriskt för den som skall gå vidare till doktorsexamen.

Utbildningen syftar till att ge dig en djupare kunskapsbas, men framför allt till att skola dig i vetenskaplig metodik: att ställa upp problem, finna analysmetoder och värdera resultat. Under den processen ingår du i en forskargrupp i en miljö där du kan känna gemenskap med forskare och andra doktorander som sporrar och hjälper dig.

Ansökan, behörighet och antagning

Vid Fysikum finns fyra forskarutbildningsämnen: fysik, teoretisk fysik, kemisk fysik och medicinsk strålningsfysik. Det specifika inom varje ämne (antagningskrav mm) beskrivs i den ”Allmänna studieplanen” för ämnet, se fakultetens hemsida. Inom vart och ett av dessa ämnen finns flera forskningsavdelningar med, inom sig, flera olika forskningsinriktningar. De olika forskningsavdelningarnas verksamhet beskrivs på de egna web-sidorna. Du kan gärna kontakta någon av Fysikums forskningsavdelningar för att ta reda på om den forskning som bedrivs där skulle kunna intressera dig. Du kan också vända dig till studierektor för utbildning på forskarnivå för att få mer information.

När du väl blivit antagen som doktorand kan doktorandråted (The PhD Council) på Fysikum stötta dig i olika frågor.

Studiefinansiering

Ett villkor, förutom de rent kunskapsmässiga kraven, för antagning till forskarutbildning är att den som antas kan beredas godtagbar försörjning under hela studietiden, d v s under 4 år vid heltidsstudier. Finansieringen  utgörs i normalfallet (från 1 juli 2014) av anställning som doktorand. Fakulteten kan i undantagsfall godkänna annan typ av finansiering.  Tjänstgöring, upp till 20%,  i undervisning eller annan typ av institutionsuppdrag kan ingå i doktorandanställningen. Om man undervisar 20% förlängs studiestödstiden från fyra till fem år.

Handledning

En handledargrupp bestående av två eller flera handledare och en mentor skall finnas för varje doktorand vid Fysikum. Handledare utses vid antagningen. Mentorn väljs av den studerande och skall vara en disputerad lärare/forskare inom institutionen utan koppling till doktorandens projekt. Utöver att vara ett stöd för doktoranden på vägen mot avhandlingen har mentorn till uppgift att granska och följa upp studieplanen. Doktoranden har rätt att byta mentor. Varje forskningsavdelning företräds av en avdelningsansvarig som är kontaktperson i frågor som berör avdelningen och dess medlemmar.

Kursdelen

Kursdelen inom forskarutbildningen omfattar 60 högskolepoäng varav minst hälften av detta krav ska ha uppnåtts vid tiden för licentiatseminariet. Kurserna väljs dels bland rekommenderade kurser för alla doktorander och dels mer specialinriktade kurser. I båda fallen väljs kurserna i samråd med handledaren. I blockschemat framgår vilka avancerade kurser som kommer att ges under läsåret.

Avhandlingsdelen

Licentiatavhandling skall omfatta minst 60 hp och doktorsavhandling minst 180 hp. Såväl licentiat- som doktorsavhandling kan utformas som en monografi eller som en sammanläggningsavhandling. I det senare fallet utgörs avhandlingen av en sammanläggning som refererar till publikationer i vetenskapliga tidskrifter. Läs mera om licentiat- och doktorsavhandling i UHR:s doktorandhandbok.

Doktorandhandbok

UHR:s doktorandhandbok informerar om lärosäten, antagning, behörighet, studiefinansiering, stipendier, handledning, examen, diskriminering, forskningsetik, kårer och fackförbund, lagar och förordningar m m.