Även fortsättningsvis gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket sätter flera begränsningar:

-    samlingar med fler än 50 personer skall inte hållas
-    vid undervisning på campus ska möjlighet ges till fysisk distansering
-    vi kommer i möjligaste mån undvika rusningstrafik samt sprida ut campusundervisning tidsmässigt.

Foto Ingmarie Andersson
Foto Ingmarie Andersson/ Stockholms universitet

Vid Fysikum anser vi att campusförlagd undervisning normalt är bäst ur pedagogisk synpunkt. I synnerhet praktiska moment och tentamen är svåra att hitta alternativ för, medan föreläsningar i större utsträckning kan överföras till distansundervisning med bibehållen kvalitet. Samtidigt känner vi stort ansvar både för medarbetare och studenter, och vi vill minimera risken för smittspridning.

Allmän policy för kurser under höstterminen

Föreläsningar och räkneövningar ges både på campus och distans. Undervisningen skall inkludera delar som ger studenterna möjlighet att interagera med föreläsaren och varandra i realtid, dvs den får inte bestå av rena självstudier. För studenter som påbörjar sina studier kan det finnas behov av större närvaro på campus. Där finns möjlighet att hålla undervisning i mindre grupper på campus. Även kurser med få studenter (upp till ca 10) kan få dispens för undervisning på campus om det är pedagogiskt motiverat och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan följas.

Praktiska moment (t.ex. laborationer) ges på campus om inte fullgoda alternativ på distans kan erbjudas. Laborationer på campus ordnas i mindre grupper så att fysisk distansering kan iakttas.

Tentamina planeras genomföras på campus.

Samtliga lokaler kommer att anpassas så att fysisk distansering är möjlig. I de fall då kursansvarig bedömer att ett fullgott alternativ kan genomföras helt på distans är detta att föredra. Detta gäller framförallt kurser på avancerad nivå.

Studenter som inte kan eller vill delta i undervisning på campus erbjuds möjlighet att genomföra praktiska moment under uppsamlingsperioder senare på terminen (t.ex. i anslutning till omtentamen).

Information om upplägg av undervisning på respektive kurs som ges under första halvan  av höstterminen anges på kursens sida i digitala utbildningskatalogen under rubriken ”Undervisning HT 2020”.