Arbetsmiljöarbete

 

Följande protokoll kräver login:

Avdelningsansvariga

Atomfysik Henning Schmidt
Elementarpartikelfysik Sara Strandberg
Instrumenteringsfysik Sam Silverstein
Kemisk Fysik Richard Thomas
Kondenserad materia och kvantoptik Andreas Rydh
Kosmologi astropartikelfysik och strängteori Edvard Mörtsell
Medicinsk strålningsfysik Iuliana Livia Dasu
Tekniska avdelningen Patrik Löfgren
Administrativa avdelningen Malin Hell


Laboratorier och laboratorieansvariga

Brandskyddsorganisation

Brandskyddsansvarig: Per-Erik Tegnér, 08 - 5537 8682, tegner@fysik.su.se
Brandskyddskontrollant: Petra Björk, 08 - 5537 8657,  petra.bjork@fysik.su.se
Föreståndare brandfarlig vara: Petra Björk, 08 - 5537 8657, petra.bjork@fysik.su.se, och Patrik Löfgren, 070 - 317 75 78, patrik.lofgren@fysik.su.se
Utrymningsledare (17 Kb)

Utrymning vid larm

Utrymningsledare och ersättare är utsedda för olika områden på Fysikum (se ovan, pdf ’Utrymningsledare’).

Personen som först tar på sig utrymningsledarvästen agerar utrymningsledare. Om ingen utsedd utrymningsledare finns på plats, tar en medarbetare på sig en väst och agerar utrymningsledare. Utrymningsledarvästar finns i anslutning till utrymningsområdet.

Utrymningsledarens uppgifter:

  • Uppmärksamma medarbetare på brandlarm/utrymningslarm.
  • Vägled personer till närmaste utrymningsväg.
  • Uppmana medarbetare att ta med sig eventuella besökare och att direkt bege sig till återsamlingsplatsen (https://www.albanova.se/staff-information/evacuation/).
  • Sök snabbt igenom området (om det kan ske på ett säkert sätt) för att kontrollera att alla har utrymt (kontrollera kontor, toaletter, labb och andra utrymmen).
  • Bege dig till återsamlingsplatsen och meddela utrymningsansvarig om området är genomsökt. 
  • Håll kontakt med utrymningsansvarig/räddningstjänsten för att få information och för att svara på frågor (t ex om det finns personer kvar i huset, var branden finns, eventuella risker och faror i byggnaden).
  • Invänta information från utrymningsansvarig/räddningstjänsten innan något ytterligare görs.

Säkerhetsfrågor

Laser

Strålkällor

Kemikalier

Riskbedömning för ensamarbete

Ensamarbete kan innebära särskilda risker och det är viktigt att tänka efter vilka dessa kan vara. Enligt Arbetsmiljölagen (AML, 3 kap, 2 §, andra stycket) ska arbetsgivaren beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam. Föreskrifter från Arbetsmiljöverket (AFS 1982:3) innehåller allmänna bestämmelser om ensamarbete.

Arbetsmiljökommittén har utarbetat riktlinjer för ensamarbete på labb, på Fysikum. Labbansvariga har ansvar för att göra riskbedömningen. Riskbedömningen gås igenom av Per-Erik Tegnér (ordförande i Arbetsmiljökommittén), Mikael Blom (Arbetsmiljöombud) och Petra Björk (Laboratoriesäkerhetsansvarig) tillsammans med labbansvariga.

För mer information, vänligen kontakta: Per-Erik Tegnér (ankn 8682, tegner@fysik.su.se) eller Petra Björk (ankn 8657, petra.bjork@fysik.su.se).

Dokument Ensamarbete

Risk assessment for working alone

Working alone can involve special risks and it is important to identify which these can be. According to the Work Environment Act (Arbetsmiljölagen, chapt 3, § 2, section 2), the employer must take into account the special risk of ill-health and accidents that may result from the employee performing work alone. Regulations from the Swedish Work Environment Authority (Arbetsmiljöverket, AFS 1982:3) contain general provisions on solitary work.

The Committee for the working environment has developed guidelines for working alone in the labs, at Fysikum. Lab-responsible persons are responsible for performing the risk assessment. The risk assessment will be reviewed by Per-Erik Tegnér (head of the Committée for the working environment), Mikael Blom (Work environment representative) and Petra Björk (Laboratoriesäkerhetsansvarig) together with the lab-responsible person.

For more information, please contact: Per-Erik Tegnér (ankn 8682, tegner@fysik.su.se) or Petra Björk (ankn 8657, petra.bjork@fysik.su.se).

Documents Working alone

 

Riskbedömning för gravida och ammande arbetstagare

För gravida och ammande arbetstagare, ska en individuell riskbedömning göras, för att säkerställa en trygg arbetsmiljö. Arbetsgivaren/närmsta chef är ansvarig för att riskbedömningen genomförs, när arbetstagaren har informerat om att hon är gravid/ammar. Arbetsmiljöverket (www.av.se) ansvarar för lagstiftningen (AFS 2007:5) kring arbetsmiljön för gravida och ammande arbetstagare.
För mer information, vänligen kontakta: Petra Björk (ankn 8657, petra.bjork@fysik.su.se).

Risk assessment for pregnant and breastfeeding employees

For pregnant and breastfeeding employees, an individual risk assessment need to be carried out, to ensure that the working environment is safe. The employer/group leader is responsible for performing the risk assessment, as soon as the employee has informed about the pregnancy/breastfeeding. The Swedish Work Environment Authority (www.av.se) is responsible for the legislation (AFS 2007:5) regarding the work environment for pregnant and breastfeeding employees.

For more information, please contact: Petra Björk (ankn 8657, petra.bjork@fysik.su.se).

Riskbedömning med anledning av Corona pandemin
Risk assessment in connection to the Corona pandemic

Risk assessment in connection to the corona pandemic - update 210224 (142 Kb)

Risk assessment in connection to the corona pandemic (194 Kb)
 

SAMIR (Safety-, Work environment-, Environment-, Reporting)

The SAMIR-system is a reporting system for security notifications, crimes, near accidents/incidents, accidents, work-related injuries or illness, and non-compliance with the rules governing the working environment. You can also report suggestions for improvements to the working environment.

 Reporting such issues in the SAMIR-system is important for safeguarding against crime and unsafe working conditions, and is a prerequisite for everyone to have a safe and secure work environment.

Any employee or student experiencing an accident or incident must report this in the SAMIR-system. A safety representative and/or your immediate supervisor/employer can assist in filing the report, ensuring that the appropriate help and remedial actions are enacted as soon as possible.

Links to the SAMIR-reporting system:

https://www.su.se/medarbetare/it/stödsystem

https://www.su.se/staff/it/it-support-systems

where you can access the appropriate reporting channels: File a safety deviation report (SAMIR-Anmälan av säkerhetsavvikelse, SAMIR-Report of safety deviation), file a police report (SAMIR-Polisanmälan, SAMIR-Report to the police), file an incident/accident report (SAMIR-Tillbud/arbetsskada, SAMIR-Incident/work injury), and filing a report on unsafe/non-compliant environment or suggestions for improvements (SAMIR-Miljöavvikelse, SAMIR-Environmental threats). Log in with your University account to file a report.