(FS-beslut 2015-02-12)

UPPGIFTER

att  bereda olika ärenden enligt nedanstående förteckning:

  • Budget
  • Principer för fördelning av anslag mellan forskningsavdelningar
  • Princip och policy av övergripande karaktär

BK skall lämna rapport till FS om det ekonomiska läget i samband med att budgeten diskuteras i FS. BK ansvarar för att FS-beslut i budgetfrågor följs.

SAMMANSÄTTNING

Fysikums styrelse utser ordförande och kommitténs medlemmar efter nominering.

1 prefekt (självskriven)

1 ställföreträdande prefekt (självskriven)

1 administrativ chef (självskriven)

1 representant för studierektorerna inom grundutbildningen

7 ordinarie representanter för forskningsavdelningarna, en för varje avdelning och suppleanter

1 representant för doktoranderna och en suppleant

1 representant för TA-personalen

___________________________________________________________

13 ledamöter