Fysikums styrelse (FS) utser ordförande efter förslag av prefekt samt beslutar om uppdrag och sammansättning. FS fastställer kommitténs medlemmar vart tredje år, i samband med ny mandatperiod för styrelsen. Eventuella ändringar under mandatperiodens gång fastställs av prefekt.

Representanter för forskningsavdelningar och administrativ personal utses efter nominering inom respektive avdelning. Representanter för studierektorer utses efter nominering inom gruppen studierektorer. Studentrepresentanter utses av studentkåren.

Förändringar av ledamöter meddelas till prefekt och ordförande med kopia till administrativ samordnare.

Eftersom kommittén är användarnas forum så ska ledamöterna, bortsett från chefen för dataservicegruppen, inte vara medlemmar av dataservicegruppen eller utföra arbete för dataservicegruppen.

Uppdrag

Datorkommittén bereder åt styrelsen ärenden som avser institutionens gemensamma datorsystem och nätverk samt den datorsupport som Fysikum erbjuder sina användare. I detta ingår frågor om samordning med och växelverkan mellan gemensamma och enhetsspecifika system. Datorkommittén ska i sitt arbete ta hänsyn till forskningens, grundutbildningens och andra vid Fysikum förekommande verksamheters behov. Datorkommittén ska också bevaka och vid behov försöka påverka utvecklingen av de system som Fysikum är beroende av, till exempel IT-avdelningens tjänster och de tjänster som AlbaNova tillhandahåller.

Datorkommittén är ett användarnas forum där användarnas behov och synpunkter kan lyftas.

Datorkommittén ska vid behov initiera utredningar och lämna förslag gällande både organisation av datorstödet och avsättande av resurser ur ett strategiskt perspektiv.

Sammansättning

1 ordförande
1 chef för dataservicegruppen
1 en av grundutbildningens studierektorer
7 en representant för varje forskningsavdelning
1 representant för Administrativa avdelningen
2 studentrepresentanter, forskarnivå
1 studentrepresentant, grund/avancerad nivå

___________________________________________________________

14 ledamöter

Adjungerad: chef för Tekniska avdelningen.

Suppleanter kan utses för studierektorer, forskningsavdelningar och studenter.

(FS 2021-03-25)