(FS-beslut 2015-02-12)

UPPDRAG

Ansvarsområdet för Kommittén för utbildning på forskarnivå omfattar vid institutionen förekommande utbildning till licentiat- och doktorsexamen. Kommittén skall i sitt arbete ta hänsyn till forskningens, grundutbildningens och andra vid institutionen förekommande verksamheters behov.

att  se till att individuella studieplaner upprättas och uppdateras och att varje doktorand har en mentor

att  se till att de forskarstuderandes framsteg följs upp årligen

att  till FS komma in med förslag till studieplaner inom utbildningen på forskarnivå

att  behandla frågor rörande kurser inom utbildningen på forskarnivå

att  ge förslag till anslagsäskanden avseende utbildningen på forskarnivå

att  bereda frågan om fördelning av doktorandplatser och tillsättningar av doktorandanställningar i enlighet med gällande förordning och av FS föreskrivna riktlinjer


SAMMANSÄTTNING

Fysikums styrelse utser ordförande och kommitténs medlemmar efter nominering.

1 ämnesansvarig (sammankallande)

1 studierektor för utbildning på forskarnivå

3 ordinarie representanter för doktoranderna (utses av doktorandrådet) och suppleanter

7 ordinarie representanter för forskningsavdelningarna (en för varje avdelning) och suppleanter

___________________________________________________________

12 ledamöter
 

Vid behandling av frågor som berör grundutbildningen äger samtliga vid institutionen verksamma studierektorer rätt att delta i överläggningarna.