Fysikums styrelse (FS) utser ordförande efter förslag av prefekt samt beslutar om uppdrag och sammansättning. FS fastställer kommitténs medlemmar vart tredje år, i samband med ny mandatperiod för styrelsen. Eventuella ändringar under mandatperiodens gång fastställs av prefekt.

Representanter för forskningsavdelningarna utses efter nominering inom respektive avdelning. TA-representant utses efter nominering inom de Tekniska och Administrativa avdelningarna gemensamt. Studentrepresentanter utses av studentkåren.

Förändringar av ledamöter meddelas till prefekt och ordförande med kopia till administrativ samordnare.

Uppdrag

  • Initiera och samordna aktiviteter för att öka rekryteringen av studenter till Fysikum.
  • Skapa intresse för fysik i samhället som helhet.
  • Sammanställa och samordna Fysikums utåtriktade verksamheter.
  • Bevaka att Fysikums utåtriktade hemsidor, broschyrer och liknande hålls aktuella.
  • Utarbeta budgetäskande.

Kommittén ska redovisa sina aktiviteter bland annat på Fysikums hemsidor.

Sammansättning

1 ordförande och sammankallande
7 en representant för varje forskningsavdelning
1 TA-representant
1 representant för Vetenskapens hus
1 kommunikatör
1 studievägledare
2 studentrepresentanter, forskarnivå
1 studentrepresentant, grund/avancerad nivå
___________________________________________________________

15 ledamöter

Suppleanter kan utses för forskningsavdelningar och studenter.

Dessutom kan andra personer med intresse och kunskap om kommitténs frågor ingå.
Grundutbildningens studierektorer och representanter för PR-aktiviteter utvalda av kommitténs ordförande har närvaro- och yttranderätt och ska inbjudas att medverka.
Studievägledare inom meteorologi och astronomi ska informeras om möjlighet att medverka.

(FS 2021-03-25)