Projektbeskrivning

Ämne: medicinsk strålningsfysik.

Undertitel: Utforskning av avancerade planeringsstrategier och modaliteter inom partikelterapi.

Cancerterapi med accelererade joner kan ge en mer fördelaktig dosfördelning än konventionell strålbehandling. Protoner och tyngre joner kan minska risken för komplikationer, men möjliggör också en eskalering av strålningsdosen för en förbättrad tumörkontroll. Antalet anläggningar för protonbehandling ökar snabbt och med detta, även det totala antalet behandlade patienter. Behandling med tyngre joner är mindre vanligt, men fortfarande av intresse, på grund av deras förmåga att skona känsliga organ och eventuellt möjliggöra ett förbättrat radiobiologiskt resultat.

Trots det snabbt växande antalet anläggningar är den fulla potentialen för partikelterapi ännu inte utforskad. Detta doktorandprojekt avser att studera hur jonernas linjära energiöverföring (LET) kan användas för ytterligare optimering av partikelterapi.

Projektet kommer att handla om ämnet LET-painting. Hypotesen som ställs är att en terapeutisk fördel kan uppnås när man placerar höga LET-komponenter av jonstrålen inuti tumören. Syftet med detta projekt är att undersöka hypotesen med hjälp av prediktiva responsmodeller för både protoner och tyngre joner. Detta arbete kommer att fungera som input för framtida radiobiologiska in vivo-experiment och därefter för utformning av patientstudier.

Projektet ger utrymme för att även undersöka den potentiella fördelen med multionjonsterapi, dvs blandning av låg-LET strålning (protoner, fotoner) med hög-LET strålning (kol och syrejoner). Denna del av projektet kommer även att innebära utveckling av en ny strålningskvalitetsparameter som kan komma att ersätta LET. Ytterligare behandlingskoncept kan undersökas.

 

Ref.nr SU FV-0345-19

Sista ansökningsdag: 2019-03-03

Fullständig information finns här.