1. Tentands ansvar att följa reglerna
  Tentand ska följa skrivvakts anvisningar och tillsägelser. Tentand ska låta skrivvakt kontrollera identitetskort och medhavt material.
 2. Identitetskontroll och namnteckning
  Tentand ska uppvisa godkänd legitimation. Som godkänd legitimation räknas körkort, pass och id-kort med aktuell giltighetstid. Som godkänd legitimation räknas även högst tre månader gammal polisanmälan som anger att tentandens id-handling är stulen eller förlorad. Även utländska identitetshandlingar godkänns, företrädesvis pass och id-kort. Tentand ska anteckna sitt namn och personnummer (eller vid anonym tentamen annan identifikationskod) enligt skrivvakts anvisningar. Godkänd legitimation ska läggas på bänken under tentamen.
 3. Placering i skrivsalen
  Placeringslistor kan förekomma vid salstentamina. Tentander som inte anmält sig till omtentamen i förväg får endast delta i tentamen i mån av plats (vid ordinarie tentamen är registrerade studenter automatiskt anmälda). Tentander måste följa anvisningar från skrivvakter om placering.
 4. Personliga tillhörigheter
  Tentand ska följa skrivvakts instruktioner om var väskor och andra personliga tillhörigheter ska placeras. Mobiltelefon och annan otillåten teknisk utrustning ska stängas av under tentamen och förvaras bland personliga tillhörigheter.
 5. Hjälpmedel
  Endast sådana hjälpmedel som på förhand medgivits av examinator får medföras till tentamen. Såvitt avser hjälpmedel som kan lagra, avge eller förmedla information, exempelvis miniräknare med möjlighet att lagra data, gäller kravet på medgivande även för information som finns i eller kan avges eller förmedlas av hjälpmedlet. Det ska särskilt framhållas att mobiltelefoner aldrig kan vara ett tillåtet hjälpmedel.
  Endast de hjälpmedel som anges på tentamen får användas. Alla andra hjälpmedel är otillåtna. Grafräknare och andra mer avancerade miniräknare är ej tillåtna om så ej särskilt anges. Tentanden ska låna miniräknare under tentamen om avancerad miniräknare ej är tillåten.
 6. Papper
  Tentamen får endast skrivas på papper som delas ut av skrivvakt. Detta gäller även kladdpapper.
 7. Förbud att lämna skrivsalen tidigare än efter 30 minuter
  Tentand som inte vill fullgöra tentamen får lämna skrivsalen tidigast efter att 30 minuter av skrivtiden har gått. Tentand som infinner sig efter det att 30 minuter av skrivtiden har gått får delta i det skriftliga provet endast under förutsättning att ingen av tentanderna i skrivsalen varit utanför eller lämnat skrivsalen.
 8. Förbud för tentander att samtala
  Samtal mellan tentander eller mellan tentand och utomstående, exempelvis via mobiltelefon, får inte förekomma förrän samtliga som deltagit i tentamen lämnat in sina tentamina till skrivvakt. Detta förbud gäller såväl i skrivsalen som under eventuella toalettbesök.
 9. Paus och toalettbesök
  Vid tentamina som omfattar mer än fem timmar ska det vara en paus om 30 minuter. Skrivvakt ska ge besked om vilka toaletter som får användas och tentand ska följa skrivvakts anvisningar. Vid toalettbesök ska tentanden skriva sitt namn och tidpunkt på en toalettlista. Endast en person i taget. Tentand får i övrigt ej lämna skrivsalen utan tillstånd.
 10. Inlämning
  Tentand får inte ta med sin tentamen ur skrivsalen utan ska personligen lämna den till skrivvakt. Observera att även en "blank" skrivning ska lämnas till skrivvakt innan tentand lämnar skrivsalen.
 11. Skyldighet för den som uppträtt störande att avlägsna sig
  Tentand som uppträtt störande ska på skrivvakts uppmaning avlägsna sig. Störande uppträdande kan leda till disciplinära åtgärder.
 12. Fusk
  Tentand som misstänks för fusk får fortsätta skrivningen om tentand visar upp och lämnar ifrån sig det otillåtna hjälpmedlet. Skrivvakt ska erbjuda tentand möjligheten att byta ut det otillåtna hjälpmedlet mot ett godkänt exemplar. Tentand som vägrar visa eller lämna ifrån sig hjälpmedel får inte fortsätta skrivningen. Eventuellt fusk och/eller störande beteende behandlas efter anmälan från prefekt/studierektor av rektor som ett disciplinärende.
 13. Vid brandlarm, bombhot eller liknande
  Vid brandlarm, bombhot eller liknande ska tentand följa de anvisningar som ges av skrivvakter. I sådana händelser ska utrymning av skrivsal alltid ske omedelbart och skrivvakter förvandlas automatiskt till tillfälliga utrymningsledare för skrivsalen. Vid utrymning av skrivsal uppmanas tentander att inte samtala med varandra för att om möjligt kunna återgå till skrivningen efter att brandlarmet är över. Den huvudansvarige skrivvakten ska efter samråd med institutionen meddela tentanderna om de får återgå till skrivningen.

Brott mot dessa regler kan leda till disciplinära åtgärder.

Det är tentandens skyldighet att känna till och följa dessa regler.

Du kan även se de centrala tentamensreglerna i sin helhet, Dnr SU 301-0176-10.