Tentamina

Ordinarie tentamenstillfällen

Deltagare i den reguljära undervisningen bör tentera vid kursens slut, varvid normalt alla redogörelser för laborationer inom den aktuella kursen skall vara inlämnade. Undantagsvis kan den som har mycket starka skäl beviljas dispens från denna regel av lärare eller studierektor.
Tentamensschema anslås på institutionen vid läsårets början (se också här).

Extra tentamenstillfällen

Utöver ordinarie tentamenstillfälle finns för varje kurs ytterligare tentamenstillfällen fördelade över läsåret och på tider som anges i tentamensschema.

Anmälan till tentamen

Studenter behöver anmäla sig till såväl ordinarie tentamen som omtentamen senast en vecka före tentamensskrivningen. Anmälan sker främst genom det elektroniska formuläret (länk nedan). Anmälan av särskilt pedagogiskt stöd i samband med tentamen ska ske senast två veckor före tentamen genom att skicka email till: examination@fysik.su.se.

Bra att veta om tentamina

Vid tentamenstillfället måste du visa upp giltig legitimation. De regler som gäller vid tentamina på Fysikum återfinns här. Tentamensskrivningen varar normalt i 5 timmar och äger rum på tid och i lokal enligt tentamensschemat. Skrivningsresultat meddelas på studentexpeditionen normalt inom tre veckor.

Hämtning av rättad tentamen

Efter att resultatet meddelats kan tentamen hämtas på studentexpeditionen. I samband med detta kan eventuell anmärkning på rättningen göras. OBS! Efter att tentamen hämtats ut är det inte längre möjligt att anmärka på rättningen. Det går alltid att be om en kopia på tentamen, för möjlighet att gå igenom den på annan plats än studentexpeditionen.

Regler gällande tidsgränser för laborationsrapporter

För laborationsrapporter finns särskilda riktlinjer vad gäller tid för inlämning och rättning. Dessa gäller om inte annat meddelats av kursansvarig, och återfinns som pdf-dokument Regler om tidsgränser för laborationsrapporter (368 Kb) .

Arkivering av tentamensskrivningar

Tentamensskrivningarna återfås efter det att resultatet anslagits. Skrivningarna kommer att finnas tillgängliga för avhämtning på studentexpeditionen. Ej avhämtade skrivningar kommer att arkiveras under två år varefter de utgallras.

Betygssättning

Betygssättning sker enligt den sjugradiga så kallade Bolognabetygsskalan. Betygen är A-E, Fx och F. Varje kurs har sina egna betygskriterier. Dessa meddelas studenterna vid kursstart avkursansvarig lärare för kursen. Om kursen har fler delkurser/moment så görs en sammanvägning av betygen på delkursen när betyget på hela kursen skall sättas. Alla delkurser måste då ha betyg mellan A och E, det vill säga vara godkända.

Tentamensskrivning

Tentamen är oftast skriftlig.
För godkänd skrivning fordras normalt att minst 50% av maximal poängsumma uppnåtts. Examinatorn sätter betygen och är den som bestämmer om betygskriterier. Examinators beslut kan inte överklagas enligt universitetsstadgan, däremot kan under vissa omständigheter byte av examinator ske. Eventuella klagomål över bedömning av skrivning ska framföras till examinator i samband med återlämning av skrivningarna.

Betygssättning av kursmoment

Betyget på ett kursmoment sätts med hänsyn tagen till såväl tentamensskrivning som laborationer (gott experimentellt handlag och god förmåga att utvärdera och redovisa ett experiment). Betyget på tentamensskrivning ges enligt de riktlinjer som anges ovan.

Betyg på hel studiekurs

Betyget på en hel kurs sätts utgående från ett vägt medelvärde av betygen på kursens kursmoment.

Tentamensschema för innevarande läsår
Elektroniskt formulär för anmälan till tentamen
Tentamensregler vid Fysikum