Föreläsningar/lektionsundervisning

Föreläsningar/lektionsundervisning hålls av en disputerad lärare och består av teorigenomgång och räkneövningar. Vid teorigenomgången behandlas de centrala delarna av kursen. Räkneövningar är integrerade i gruppundervisningen. I allmänhet ökar inslaget av räkneövningar mot slutet av en kurs samtidigt som problemen blir av tentamenskaraktär. Ett effektivt utnyttjande av undervisningen kräver förberedelse och aktivt deltagande från din sida.

Tutorials/räkneövningar

Tutorials eller räkneövningar bedrivs i mindre grupper om 5-10 studenter. Tutorials leds av en lärare, men bygger på att du och de övriga i din grupp deltar aktivt. Beroende på önskemålen i tutorialgruppen kan tyngdpunkten skifta mellan genomgång av den teori som presenterats i gruppundervisingen, lösningar av typuppgifter eller fördjupningsuppgifter

Laborationer

Varje undervisningsgrupp indelas i laborationsgrupper om 10-12 studenter. Alla studenter i en grupp gör i regel samma laboration under ett laborationspass. Detta inleds med en gemensam obligatorisk genomgång. En laboration görs normalt efter det att motsvarande avsnitt behandlats i gruppundervisningen. Laborationerna är en väsentlig del i din fysikutbildning. Du svarar därför i tentamen också för laborationerna. Laborationerna under en kurs beskrivs i speciella laborationsinstruktioner. Du skall enskilt lämna in en redogörelse för laborationen.
Redogörelsen skall normalt lämnas in senast ett par veckor efter att den gjordes. Om du av någon anledning inte kan det så har vi ändå en generell regel som säger att redogörelsen måste vara inne innan laborationen återkommer nästa läsår, om inte måste laborationen göras om i sin helhet.

Demonstration

Demonstrationerna i sin nuvarande form infördes på våra kurser för blivande lärare. Du förbereder och visar sedan den övriga gruppen ett antal enkla experiment. Dessa demonstrationer har varit mycket uppskattade och vi har därför infört dem även på andra kurser.

Examination

Den vanligaste examinationsformen är skriftlig tentamen. Vissa kurser, särskilt på avancerad nivå, kan helt eller delvis examineras genom inlämningsuppgifter. Det förekommer också att laborationer, demonstrationer och opposition eller muntlig tentamen utgör delar av examinationen.