Fysikum tillämpar som grundregel att samtliga doktorander skall skriva en licentiatuppsats och genomföra ett licentiatseminarium som en kontroll att 50% av fordringarna för doktorsexamen har uppnåtts.
Licentiatuppsatsen presenteras, diskuteras och betygsätts vid ett seminarium.

Sex månader före seminariet

Sex månader innan studenten når halvtid (två års heltidsstudier) kallar studierektor eller ämnesansvarig till ett möte där studenten, handledaren och studierektor/ämnesansvarig går igenom planeringen inför lic-seminariet. Vid detta möte diskuteras innehållet i lic-uppsatsen, hur mycket och vilken typ av ytterligare arbete som krävs och hur planen för att genomföra det ser ut. Vi har också en genomgång av de praktiska detaljerna kring examinationen, tidsgränser mm. Efter detta möte skall det finnas en klar plan för vad som behöver göras, och när, för att kunna lägga fram en lic-uppsats. Normalt bestäms ett preliminärt datum för lic-seminariet vid detta möte.

Senast sex veckor före preliminärt seminariedatum

lämnar handledaren in en ansökan om licentiatprov till ämnesansvarig. Ansökan innehåller förslag till opponent och granskare samt uppgifter om tid och plats för seminariet. Opponenten och granskaren ska ha doktorsexamen och får inte ha sampublicerat med respondenten eller handledaren inom uppsatsens specifika område under de senaste fem åren.

Ansökningsblankett finns här:

Ansökan om licentitatprov (pdf) (35 Kb)

Samtidigt lämnas en preliminär version av uppsatsen till ämnesansvarig och den av ämnesansvarige utsedde granskaren.

Senast fyra veckor före preliminärt datum för seminariet

ger granskaren återkoppling till studenten och handledaren på vad som eventuellt behöver ändras/förbättras innan den slutliga versionen produceras. Granskaren lämnar vid denna tidpunkt också ett skriftligt omdöme till ämnesansvarig. I detta omdöme skall finnas en rekommendation om huruvida studenten skall tillåtas lägga fram sin uppsats vid den planerade tidpunkten eller om mer arbete krävs.

Ämnesansvarige beslutar efter att ha samrått med granskaren om studenten kan lägga fram sin uppsats vid det planerade tillfället, eller om mer arbete krävs. I de fall mer arbete krävs beslutar ämnesansvarig i samråd med studenten och handledaren om nytt preliminärt datum för seminariet. Senast fem veckor före detta datum lämnar studenten en omarbetad version av uppsatsen till granskaren. Granskaren lämnar inom en vecka en skriftlig rekommendation till ämnesansvarig om huruvida den nya version kan presenteras vid seminariet eller ej.

Senast tre veckor före seminariet

När ämnesansvarig godkänt att uppsatsen presenteras och fastställt definitivt datum för lic-seminariet skall studenten senast tre veckor före detta datum distribuera den slutgiltiga versionen av uppsatsen till opponent, granskare och ämnesansvarig. Vi samma tidpunkt skall studenten lämna 16 st pliktexemplar, varav ett exemplar uttryckt enkelsidigt, och spikblad till Sigrid Molander som handhar examinationer. Spikbladet anslås på institutionen av henne. Hon ser också till att seminariet annonseras på vår hemsida och på den digitala anslagstavlan vid entrén. Handledaren/respondenten skall se till att utskick görs av kallelse (spikblad) och avhandling på papper till opponenten, granskaren och examinator. Den ansvarige administratören ser till att de skickas till andra institutioner inom matematisk-fysiska sektionen samt till övriga högskoleenheters institutioner för fysik. Opponent måste vara vidtalad av handledaren. Handledaren ansvarar för bokning av lokal.

Seminariet kan endast ske under tidsperioden 15 augusti - 15 juni. Perioden 16 juni - 14 augusti räknas inte in i spikningsperioden.

OBS: Med hjälp av verktyget Urkund kontrolleras alla licentiatuppsatser för att se att det inte finns avsnitt som är plagiat.

Förlaga för titelblad på avhandlingen finns längst ner på sidan MS Word-format. Detta är ett förslag men de i förslaget angivna uppgifterna är obligatoriska.

Uppsatsens sammanfattning skall läggas in i DiVA minst tre veckor före seminariet. Se också "efter seminariet" nedan.

Seminariet

Vid seminariet närvarar: opponenten, granskare och examinator vilken är ämnesansvarig (f.n. Sten Hellman), studierektor för utbildning på forskarnivå (f.n. Per-Erik Tegnér) eller av prefekten utsedd examinator. Handledaren är ordförande vid seminariet. Seminariet är offentligt.

Doktoranden (respondenten) presenterar avhandlingen under 30-40 minuter. Därefter diskuterar opponenten och ställer frågar om avhandlingen till respondenten, ca 30 - 40 minuter. Detta följs av frågor från övriga närvarande vid seminariet.

Betygssättning (godkänt eller icke godkänt) sker i direkt anslutning till seminariet. Examinator inhämtar synpunkter från opponent, granskare och handledare och fattar sedan beslut om betyg. Beslutsprotokoll medförs till seminariet av examinator. Ifyllt och underskrivet protokoll lämnas av handledaren till studentexpeditionen för registrering i Ladok.

Efter seminariet

Respondenten ansvarar för att den godkända avhandlingen läggs upp på Stockholms universitets publikationsdatabas DiVA, Logga in via denna länk: https://su.diva-portal.org/dream/login.jsf och registrera och ladda upp filen under licentiatavhandlingar. Detta är inte obligatoriskt.

När seminariet och de kurser som krävs inrapporterats och registrerats i Ladok kan respondenten ansöka om att erhålla licentiatexamen. Detta görs via internet på sidan Ansök om examen. Obs! Examensdatum blir det datum ansökan skickades in, oavsett när seminariet skett eller när kurserna slutförts.

Ekonomiska villkor

Strävan bör vara att anlita en lokal opponent då licentiatuppsatsen läggs fram. Anlitas en extern opponent så svarar projektet eller forskningsavdelningen för opponentens rese- och hotellkostnader. Skulle projektledaren därutöver vilja ersätta opponenten för arbetet så skall ersättningen utgöras av en eller två professorstimmar (enligt SU:s Villkorsavtal).

Dokument

Ansökan om licentitatprov (pdf) (35 Kb)
Mall spikblad (PDF-format) (72 Kb)
Mall spikblad (Word-format) (66 Kb)
Titelblad (Word-format) (65 Kb)