Handlingsplan för arbetsmiljö och lika villkor

I Östersjöcentrums handlingsplan beskrivs vad olika aktiviteter som vi valt att genomföra, såsom: utvecklingssamtal, skyddsronder och vårt arbetsmiljöarbete, ska leda till och hur de ska genomföras. 

Miljöhandlingsplan 

I vår senaste miljöhandlingsplan ingår olika målområden, aktiviteter och datum. Ett målområde handlar om att öka både medvetenhet och delaktighet i det interna miljöarbetet genom att bland annat föra fler diskussioner om detta vid våra personalmöten. 

Arbets- och delegationsordning 

Detta dokument innehåller en fördjupad beskrivning av hur vår organisation ser ut och fungerar. Här ingår saker som vad styrelse, föreståndare, vetenskaplig ledare och enhetschefer har för arbetsuppgifter. Läs mer om vår styrelse och vår organisation.  

Jämställdhetsplan

Stockholms universitets Östersjöcentrum ska erbjuda sina anställda en god psykosocial miljö som inte ger grogrund för några former av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Introduktionsdokument för nya medarbetare 

I detta dokument beskrivs vem som gör vad för att på bästa möjliga sätt introducera och välkomna en ny medarbetare på Östersjöcentrum. 

Inköps- och upphandlingsrutin

I Östersjöcentrums rutiner för inköp och upphandling står det att alla inköp ska följa riktlinjerna för anskaffning vid Stockholms universitet. Miljöpåverkan och energieffektivitet ska beaktas vid alla inköp och upphandling av varor och tjänster. 

Östersjöcentrums rutin vid kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier

Syftet med detta dokument är att klargöra rutinen vid misstanke om trakasserier och sexuella trakasserier.

Arbetsmiljö och lika villkor på Stockholms universitet 

'Stockholms universitet ska präglas av en säker, utvecklande och hållbar arbetsmiljö. Alla anställda och studenter ska behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. En god och hållbar arbetsmiljö förutsätter att vi alla aktivt deltar och tillsammans skapar en inkluderande verksamhet som gynnar oss alla.'