Att skydda havets livsmiljöer och biologiska mångfald är en stor global utmaning. I Europa visar en hög andel marina arter och livsmiljöer en ogynnsam bevarandestatus och förlusterna av biodiversitet fortsätter, trots ambitiösa mål och lagstiftning.

Fiske är en av de viktigaste påverkansfaktorerna på havsmiljön, både genom det omfattande uttaget av fisk och genom de skador som åstadkoms på havsbottnen. De europeiska haven är några av de områden i världen som bottentrålas mest intensivt. I vissa regioner trålas mer än hälften av havsbottnen varje år och i extremfall trålas upp till 99 procent av havsbottnen, ibland upp tio gånger per år. 

Förutom de dokumenterade effekterna på arter som fiskas eller fångas som bifångst finns det nu allvarliga farhågor om att denna intensiva trålning även har negativa effekter på ekosystemen i havet, både genom direkta effekter på havsbotten och genom uppvirvling av sediment och ämnen som lagrats i bottnen. Detta påverkar biologisk mångfald, produktionen av fisk och biogeokemiska processer i sedimentet som reglerar omsättningen av näringsämnen och kol. Att minska bottentrålningen och dess effekter är därför viktigt inom ramen för en ekosystembaserad fiskeriförvaltning, i enlighet med EU:s gemensamma fiskeripolitik. Det är också avgörande för att skydda och restaurera den biologiska mångfalden i haven och för att uppnå målen i EU:s havsmiljödirektiv för biologisk mångfald och havsbottens integritet.

Policyrekommendationer

Etablera fler och större trålfria områden som omfattar alla typer av havsbottenmiljöer:

  • för att skydda känsliga arter och livsmiljöer från direkta tråleffekter och från uppvirvlat sediment från angränsande områden
  • för att tillämpa försiktighetsprincipen i ekosystembaserad fiskeriförvaltning 
  • som referensområden för att möjliggöra utvärdering av bottentrålningens långsiktiga effekter.

Minska effekterna av bottentrålning genom att främja användningen av alternativa redskap, såsom passiva redskap eller trålar med mindre påverkan på havsbottnen.
 

Läs eller ladda ner hela policy briefen

Policy brief: Bottom trawling threatens European marine ecosystems (2228 Kb)

 

KONTAKT

Clare Bradshaw, Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Sofia Wikström, Stockholms universitets Östersjöcentrum