Enligt Reach-lagstiftningen ansvarar kemikalieindustrin för att bedöma risker för människors hälsa och miljön för de kemikalier som registreras på den europeiska marknaden. Registreringsdokumenten skickas till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa, där endast en liten andel per viktintervall granskas i efterlevnadskontroller enligt Reach-lagstiftningen. Echa tillkännagav nyligen en ökning från 5% till 20% . Majoriteten av registreringsdokumenten kontrolleras alltså inte. Enligt Europeiska kommissionens egna utredningar är det mindre än hälften av alla registreringar som uppfyller lagstiftningens krav.

 

Bakgrund

I vår vardag använder vi många kemikalieintensiva produkter, till exempel byggmaterial, tyger, kosmetika, elektronik och leksaker – och användningen av kemikalier i samhället ökar varje år. Kemikalier finns i produkterna för att ge dem särskilda egenskaper, men kemikalierna kan också ha oönskade effekter på människors hälsa och på miljön. Därför är det viktigt att vi kan identifiera och hantera kemiska risker.

År 2007 antog EU en ny kemikalieförordning: Reach (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier). Ett viktigt syfte med Reach-lagstiftningen är just att hantera kemikalierelaterade risker. När det gäller implementeringen av lagen finns det mer att önska. Den ökande användningen av kemikalier kräver att vi fortsätter att förbättra lagstiftningen och dess implementering. Processerna för utvärdering och insamling av information om kemikalierna behöver stärkas, och en ökad transparens skulle göra det lättare att använda Reach-lagstiftningen för att identifiera de kemikalier som är farliga för människan och miljön.

Rekommendationer

Till Europeiska kommissionen

• Utred och föreslå förändringar i Reach-lagstiftningen som ytterligare stärker transparensen.

• Utred intressekonflikter och dess eventuella konsekvenser i registreringsförfarandet för Reachlagstiftningen, inklusive möjligheten att låta oberoende tredje part utföra kemikalieriskbedömningarna.

• Öka antalet registrerade kemikalier som den europeiska kemikaliemyndigheten ska granska, och därmed förbättra kvaliteten på kontrollen av de riskbedömningar som görs.

Till Europeiska kemikaliemyndigheten:

• Fortsätt undersök hur rapporteringen av riskbedömningar kan göras mer systematiskt och transparent inom den nuvarande Reach-lagstiftningen.

• Ta fram och implementera en gemensam metod med tydliga kriterier och riktlinjer för utvärdering av toxicitetsstudier, liksom en mall för transparent rapportering av dessa utvärderingar.

Till kemikalieindustrin:

• Gå före och gör alla studier som används i kemikalieriskbedömningar publikt tillgängliga för oberoende granskning.

 

KONTAKT

Marie Löf, ekotoxikolog

08-16 38 55, marie.lof@su.se