Svealandskusten

Rapporten Svealandskusten

En årlig rapport om miljötillståndet längs Svealands kust. Här redovisas de senaste resultaten från Sveriges mest omfattande regionala kustprovtagning tillsammans med intressanta artiklar från andra aktörer. Undersökningarna utförs av marina experter från Stockholms universitet, och görs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi.

Svealands Kustvattenvårdsförbund är en ideell organisation som arbetar med kustvattenfrågor i regionen. Förbundets miljöanalysfunktion finns vid Stockholms universitet och består av forskare och miljöanalytiker från Östersjöcentrum och Institutionen för ekologi, miljö och botanik.

Ett av uppdragen till miljöanalysfunktionen är att årligen producera en rapport om miljötillståndet längs Svealands kust. Rapporten produceras av redaktörer på Östersjöcentrum.

Svealandskusten 2021

Siktdjupet under sommaren har ökat med över en meter i delar av Stockholms inre skärgård under de senaste sex åren. Denna glädjande utveckling visar undersökningar som utförs av Stockholms universitet. Dessutom om Levande vikar, spiggvågen, och kommuners åtgärdsarbete.

Svealandskusten 2020

En ny analys från Stockholms universitet visar att en betydande andel av den övergödande fosforn i Stockholms skärgård numera kommer från öppna Östersjön. Det är viktig kunskap när man genomför åtgärder mot övergödning. Dessutom om läkemedelsrening i Himmerfjärden, fosforfällning i Brunnsviken och det nya naturreservatet Svenska Högarna.

Svealandskusten 2019

Förra året var ett av de varmaste som någonsin registrerats, vilket gjorde tydliga avtryck i årets omfattande undersökningar av miljötillståndet längs kusten. En jämförelse med ett kallt år gav också intressanta resultat. Dessutom artiklar om fisksamhällen och kustekosystem, musselodling och restaureringsprojektet i Björnöfjärden.

Svealandskusten 2018

Stockholmarnas historiska avloppsutsläpp påverkar inte längre vattenkvaliteten i innerskärgården. Det visar ny forskning från Stockholms universitet som presenteras i en ny rapport. Dessutom om avancerad vattenrening, blåstång och småbåtars påverkan i grunda vikar.

Svealandskusten 2017

Den största uppvällningen på 40 år inträffade i Svealands skärgård under sommaren 2016. De omfattande konsekvenserna beskrivs och förklaras i rapporten. Dessutom artiklar om Öregrundsgrepen i framtiden, nya insikter om övergödning, planer för ny farled och om Björnöfjärden och Brunnsviken.

Svealandskusten 2016

Vill du veta mer om skärgårdens miljö? Då ska du läsa denna rapport. Här presenteras miljötillståndet i Svealands kustvatten av forskare och ledande experter. Lär dig också mer om våtmarker, bottendjur och kustfisk, och fördjupa dig i miljön runt Slussen, Nyköping och Östhammar.

Svealandskusten 2015

Rapporten sammanfattar miljötillståndet längs vår kust. i årets undersökning gav syrebrist och algblomning ett tydligt avtryck på kustmiljön. Läs om: Tillståndet längs kusten / Allt om sommarens algblomning / Från skitbärarkäringar till moderna reningsverk / Miljögifter i fisk och sediment / Sjöfåglar med problem

Svealandskusten 2014

I rapporten berättas att ett stort inflöde av djupvatten från Östersjön gett mycket låga syrehalter i flera av skärgårdens djupaste fjärdar. Miljötillståndet längs Svealandskusten redovisas utförligt tillsammans med presentationer av de nya åtgärdsområden som föreslagits.

Svealandskusten 2013

I rapporten konstateras att kustmiljön fortfarande har mycket att vinna på insatser i reningsverk. Förutom status och trender presenteras helt nya kartor som visar de faktiska mätvärden som använts för statusbedömning. Även syresituationen i kustvattnen redovisas utförligt. Dessutom fokus på fisk.

Svealandskusten 2012

I Svealandskusten 2012 beskrivs hur belastningen av näringsämnen från vattendrag och punktkällor ser ut i regionen som helhet samt i fjärdar och vattendrag. Dessutom om miljögifter i sedimenten, om resultaten från ett provfiske mitt i centrala Stockholm, samt om hur man undersöker vad sälarna egentligen äter för fiskarter.

Svealandskusten 2011

En historisk exposé ur vattenkvalitetens perspektiv från Stockholms grundande och fram till våra dagar ingår i rapporten, tillsammans med en jämförelse av förbundets data från 2000-talet med forskaren Mats Waerns data från 1970-talet.

Rapporten Svealandskusten

Experter vid Stockholms universitet leder den undersökningsverksamhet och rapportering som ligger till grund för rapporten som ges ut av Svealands kustvattenvårdförbund.

Östersjöcentrum
Carl Rolff, miljöanalytiker
carl.rolff@su.se
Annika Tidlund, redaktör
annika.tidlund@su.se

Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Jakob Walve, forskare
jakob.walve@su.se

Marinekologiska laboratoriet

Regional samverkan
Läs mer om vårt regionala miljöanalysarbete som utförs i samverkan med förbundet, där kustkommuner och län är medlemmar tillsammans med kustpåverkande företag och intresseföreningar.