Skrifter och rapporter

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Östersjöcentrum
  4. Kommunikation
  5. Skrifter och rapporter

Våra skrifter och rapporter om havet

Här presenterar vi skrifter och rapporter där vi haft ett betydande ansvar för innehåll och produktion. De flesta av dem produceras i samarbete med andra aktörer.

Bred kunskapssammanställning om miljögifter i Östersjön

Östersjöländerna samarbetar för att begränsa utsläppen av farliga ämnen till havet. Många åtgärder och förbud har också minskat halterna av vissa gifter i Östersjön, men i flera fall är nivåerna fortfarande höga.

Gädda vandrar i grunt vattendrag

Rapport 1/2020: Våtmarker som fiskevårdsåtgärd vid kusten

Restaurerade våtmarker är ett sätt att hjälpa minskade fiskbestånd att återhämta sig. Längs den svenska Östersjökusten har nära hundra våtmarker återskapats för att gynna rovfiskar som abborre och gädda. I en ny rapport från Östersjöcentrum utvärderar forskare hur väl dessa åtgärder har fungerat.

Bild på Tånghandboken

Restaurering av blåstångssamhällen i Östersjön

Blåstången är central för livet i Östersjön och kallas ofta ”havets barnkammare”. Den här handboken beskriver det praktiska arbetet med att återplantera blåstång på platser där den funnits förut, eller för att hjälpa den att etablera sig på helt nya ställen

Miljömärkt fisk stoppar inte svenskt överfiske

Undrar du om det du köper i fiskdisken spelar roll för havet? I en ny rapport sammanfattar några experter hur svensk konsumtion av sjömat påverkar havet kring Sverige. Se fiskforskaren Henrik Svedäng berätta om rapporten i vår film.

Kemikalier vid Östersjön

Rapport 1/2019 Miljögifter i Östersjön – en exposé

Mängden kemikalier i samhället har ökat lavinartat de senaste årtiondena. Många av dem har nått havet, vilket lett till skadliga effekter på växter och djur. En ny del i Östersjöcentrums rapportserie berättar om miljögifterna i Östersjön.

Så påverkar fritidsbåtarna miljön

I Sverige finns idag över 700 000 fritidsbåtar och 120 000 bryggor. Sammantaget har dessa en betydande påverkan på miljön och grunda skyddade områden är extra känsliga. En ny rapport från Havsmiljöinstitutet har sammanställt båtarnas miljöpåverkan och ger förslag på hur den kan minskas.

Rapport 2/2018: Musselodlingar i Östersjön

Musselodlingar har föreslagits som ett kostnadseffektivt sätt att minska övergödningen i Östersjön. Men miljöförhållandena i Östersjön, framför allt den låga salthalten, gör att musslorna växer långsamt och påverkar deras näringsupptag. Läs mer i vår engelskspråkiga rapport 2/2018 Limitations of using blue mussel farms as a nutrient reduction measure in the Baltic Sea

Torsk Foto: Tony Holm/Azote

Rapport 1/2018: Historien om Östersjötorsken

Andra delen i Östersjöcentrums rapportserie ger en övergripande bild över torskens historia i Östersjön. Hur anpassade sig arten till Östersjöns förhållanden och vilken roll spelar den för våra ekosystem? Men framförallt, hur har vi lyckats skapa ett bestånd i kris och vad vi kan göra åt det?

Östersjöns viktigaste utmaningar sammanfattas i ny skrift

En mer ekosystembaserad havsplanering, begränsad trålning och en effektivare kemikaliereglering är några av rekommendationerna i Östersjöcentrums nya skrift Under ytan.

Rapport 1/2017: Människan, näringen och havet

Människan, näringen och havet beskriver näringstillförsel och övergödningsproblematiken i Östersjön. Hur har utvecklingen sett ut under de senaste 100 åren, vilka åtgärder har satts in och vilka förbättringar ser vi idag?

Rapporten Svealandskusten

En årlig rapport om miljötillståndet längs Svealands kust. Här redovisas de senaste resultaten från de undersökningar som görs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi, tillsammans med intressanta artiklar från andra aktörer.

Havet - rapporten

Havet-rapporten ger en samlad bild av miljötillståndet i våra svenska havsområden. Den baseras på de senaste resultaten från Sveriges nationella miljöövervakning, regionala miljöövervakning och aktuell havsmiljöforskning. Texterna är skrivna av experter som alla är specialister inom sitt ämnesområde.

Vindkraftens effekter på marint liv - en syntesrapport

I syntesrapporten samlas befintlig kunskap om effekter av vindkraft på marina organismer och det föreslås åtgärder för att minska påverkan. Fokus ligger på miljöer i Västerhavet, Egentliga Östersjön och Bottniska viken och de arter som lever inom det djupintervall som är intressant för etablering av vindkraft.

DEN HÄR WEBBPLATSEN HAR UPPHÖRT

Våra nyheter, evenemang och information hittar du istället här: su.se/ostersjocentrum

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus

Vi samlar och förmedlar användbar kunskap om Östersjön till rätt plats i samhället.

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Östersjöcentrum i sociala medierÖstersjöcentrum på Facebook Universitetet på Instagram Östersjöcentrum på Linkedin Östersjöcentrum på Twitter Östersjöcentrum på YouTube

webmagasin Östersjöcentrum