Baltic Sea Fellows

Baltic Sea Fellows – ett marint kollegium

Under regeringens satsning på strategiska forskningsområden (SFO) var BEAM, Baltic Ecosystem Adaptive Management, under 2010–2015 en av Stockholms universitets större forskningssatsningar. Universitetet beslutade därefter att de strategiska medlen även fortsättningsvis ska användas för att utveckla den marina forskningen.

Baltic Sea Fellows har bildats som en fortsättning av BEAM. Gruppen består av för närvarande av åtta lektorer, biträdande lektorer och postdoktorer vid sex av Stockholms universitets institutioner. Under 2018-2022 kommer gruppen arbeta med tvärvetenskapliga forskningsprojekt med Östersjön i fokus.

J. Lokrantz/Azote

Universitetet storsatsar på Östersjöforskning

Under 2018 inrättas en nytt tvärvetenskapligt forskarnätverk med fokus på Östersjöfrågor vid Stockholms universitet. I en första utlysningsomgång söker vi fem kollegor till detta team.

Askö research

6,5 MSEK till Östersjöforskning

En strategisk satsning på Östersjöforskning har gjorts under 2016, där Östersjöcentrum har administrerat medlen. För detta år har över 40 forskare vid 11 olika institutioner beviljats bidrag på totalt 6,5 Mkr för sammanlagt 20 gemensamma projekt.

Fortsättning på BEAM-programmet

Forskningsprogrammet Baltic Ecosystem Adaptive Management 2009-2015 ingick i regeringens satsning på strategiska forskningsområden. Programmets målsättning var att skapa bättre förutsättningar för en tvärvetenskaplig och hållbar ekosystemförvaltning av Östersjöns miljö.

SFO-medel vid Östersjöcentrum

Stockholms universitet gör en strategisk Östersjösatsning. Nya forskare på institutionerna ska tillsammans bilda i ett marint forskarkollegium vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. Uppbyggnaden är en fortsättning på regeringens satsning på strategiska forskningsområden (SFO).

Kontakt vid Östersjöcentrum:

Vårt uppdrag

Östersjöcentrum inrättades 2013 och verksamheten har tre delar: forskning,vetenskapskommunikation och att tillhandahålla infrastruktur för marin verksamhet, såsom fältstation och fartyg.

Östersjöcentrum har också uppdraget att vara en samlande kraft för de marint verksamma vid hela Stockholms universitet och att vara en tydligare marin röst från universitetet till det omgivande samhället.